BWA-BG

Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

Дискусионен форум, посветен на подобряването на капацитета на заетите във водния сектор

Българска асоциация по водите организира Дискусионен форум „Подобряване на капацитета на заетите лица във водния сектор в България“, в изпълнение на проект „Насърчаване на заетостта във водния сектор“ с договор №BG05M9OP001-4.001-0162-C01. Събитието ще се състои на 23.05.2018 г. в Парк хотел Москва, зала Конферанс 5.

Проектът се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Партньор на БАВ е Унгарска асоциация по водоснабдяване.

Целта на форума е обсъждане на план за насърчаване на заетостта във водния сектор на страната на база на проучване на добри практики, иновативни подходи и методи в работата на Унгарската асоциация по водоснабдяване.

Във форума ще участват представители на заинтересованите страни във ВиК сектора и развитието на човешките ресурси. Поканени са ВиК дружества, Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенция по заетостта, центрове по професионално обучение (ЦПО), Национална агенция по професионално образование и обучение (НАПОО), Унгарска асоциация по водоснабдяване, образователни и бизнес организации.

Участието в събитието е безплатно, но във връзка с добрата организация Ви молим да се регистрирате в срок до 21.05.2018 г.

Translate »