BWA-BG

БАВ организира национален семинар, посветен на питейните води

Предоставянето на качествена /отговаряща на всички нормативни изисквания/ питейна вода е основна задача на всички ВиК оператори. Въпреки това някои дружества срещат обективни трудности в изпълнението на тази първостепенната тяхна задача. Решаването на текущи проблеми е съпътствано с мисълта от по-високите изисквания, които подготвя Европейската комисия с промените в Директивата за питейни води, които се дискутират в момента.

Поради тези причини в периода 12-13 юни 2018 г., като част от одобрената си годишна програма, Българска асоциация по водите организира специализиран семинар, касаещ качеството и контрола на питейните води. Събитието ще постави и търси отговори на редица важни въпроси като:

  • Каква е общата ситуация в страната по отношение изпълнение на нормативните изисквания?
  • Как се осъществява контрола върху качеството на питейната вода?
  • Какви проблеми срещат ВиК операторите и защо?
  • Какви са техническите средствата, с които могат да се превъзмогната тези проблемите?
  • Как ще се финансира решаването на проблемите?
  • Каква е българската позиция по предложените изменения в DWD (Директива за питейните води)?

Семинарът е предназначен за представители на ресорните институции – Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Комисия за енергийно и водно регулиране, Регионални здравни инспекции, Басейнови дирекции, Асоциации по ВиК, ВиК оператори, както и фирми предоставящи услуги и продукти свързани с мониторинг и дезинфекция на питейна вода

Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

Европейският парламент и съвет развиват своите позиции

След публикация на проект на ревизираната наредба, Съветът почти веднага започна дискусии по обща позиция и ЕП номинира своите докладчици (оставащи в сянка). Очаква се докладчикът Майкъл Дантин (Michael Dantin) да представи своя доклад на 4 май. Предложения и изменения могат да бъдат внасяни до 13 юни. Комитетът и пленарните вотове са насрочени съответно за 10 септември и 1 октомври