BWA-BG

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР „КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ“, 12 – 13 ЮНИ 2018, РУСЕ

Българска асоциация по водите (БАВ) организира Национален семинар „Качество и контрол на питейните води“, който ще се проведе на 12 – 13 юни 2018 г. в град Русе.

За събитието предстои да гостуваме на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД  –  Русе, с управител Д-р инж. Сава Савов, член на УС на БАВ. В Дунавския град ще посетим музея на водата, разположен в действащата помпена станция „Цветница“. През 1925 г. за първи път в Русе се подава вода именно от помпена станция „Цветница“ (2400 м3 в денонощие), като с това се полага началото на модерното водоснабдяване на града.

Поканени да вземат участие в семинара са представители на ресорните институции – Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Регионални здравни инспекции (РИК), Басейновите дирекции, Асоциации по ВиК, ВиК оператори, Лабораторни изпитвателни комплекси (ЛИК), както и фирми предоставящи услуги и продукти свързани с мониторинг и дезинфекция на питейна вода. 

Партньори на БАВ са СЖС България, АКВАСТАРТ и МЕДИКЛИМ. 

Доставянето на качествена питейна вода (отговаряща на нормативните изисквания) е основна цел на всички ВиК оператори. Въпреки това някои дружества срещат обективни трудности в изпълнението на тази първостепенната задача. Решаването на текущи проблеми е съпътствано от по-високите изисквания, които Европейската комисия подготвя с промените в Директивата за питейни води, които се дискутират към момент.

В тази връзка събитието на БАВ ще постави и търси отговори на редица важни въпроси като:

  • Каква е общата ситуация в страната по отношение изпълнение на нормативните изисквания?
  • Как се осъществява контрола върху качеството на питейната вода?
  • Какви проблеми срещат ВиК операторите и защо?
  • Какви са техническите средствата, с които могат да се превъзмогнат тези проблемите?
  • Как ще се финансира решаването на проблемите?
  • Каква е българската позиция по предложените изменения в DWD (Директива за питейните води)?

Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

Европейският парламент и съвет развиват своите позиции

След публикация на проект на ревизираната наредба, Съветът почти веднага започна дискусии по обща позиция и ЕП номинира своите докладчици (оставащи в сянка). Очаква се докладчикът Майкъл Дантин (Michael Dantin) да представи своя доклад на 4 май. Предложения и изменения могат да бъдат внасяни до 13 юни. Комитетът и пленарните вотове са насрочени съответно за 10 септември и 1 октомври

Translate »