BWA-BG

допълнителни документи по тръжна процедура

Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

На вниманието на: Радостина Стефанова

Уважаема, г-жо Стефанова!

Във връзка с оферта, подадена от представляваното от Вас юридическо лице „Глобал Метрикс“ ЕООД:

По време на работата си в законоустановения за това срок Комисията, назначена със Заповед № 2/26.01.2018г. на Председателя на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ”, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти при избор на изпълнител чрез процедура с Публична покана № 1/25.01.2018г. с предмет „Проучване на практики за обучение и повишаване на квалификацията на заетите и заинтересовани лица в сектор ВиК“, за изпълнение на проект BG05M9OP001-4.001-0162-C01 „Насърчаване на заетостта във водния сектор”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05М9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, установи непълнота и липса на следните, изискуеми от Възложителя документи:

– По т. III.2.3) Икономически и финансови възможности по чл. 3 ал.11 от Публичната покана – Счетоводен баланс за 2017г.

Представеният от Вас Счетоводен баланс е към 31.03.2017 г.

– По т. III.2.4) Технически възможности и квалификация по чл. 3 ал.13 от Публичната покана – …копия от други документи, доказващи допълнителни квалификации.

Относно това изискване не сте представили копия на никакви документи, доказващи допълнителните квалификации на предложените от Вас ключови експерти.

С оглед на установените по-горе непълнота и липса на документи Комисията, назначена със заповед № 2/26.01.2018 г. на Председателя на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ”, реши: Участникът „Глобал Метрикс“ ЕООД може да представи допълнително, липсващите документи в срок до 3 (три) календарни дни от получаване на настоящото писмо, тоест най-късно до 17:00 часа на 16.02.2018 г. (петък).

С уважение,
Силвия Тодорова – Петкова
/Председател на Комисията/

Translate »