BWA-BG

По-чиста питейна вода за всички европейци

Брюксел, 1 февруари 2018 r.

На 1 февруари 2018 г. Европейската комисия предложи преразгледано законодателство, с което ще се повиши качеството на питейната вода, ще се подобри достъпът до питейно водоснабдяване и ще се осигури и по-качествена информация за гражданите.

Правото на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване, е един от принципите на европейския стълб на социалните права, който правителствените и държавните ръководители единодушно подкрепиха по време на срещата на върха в Гьотеборг. Представеното днес законодателно предложение има за цел да гарантира това право и е отговор на първата успешна европейска гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water), която събра 1,6 млн. подписа за подобряване на достъпа до безопасна питейна вода за всички европейци. Друга от целите на предложението е да се активизират потребителите, като се гарантира, че доставчиците на вода предоставят на клиентите си по-ясна информация за потреблението на вода, структурата на разходите и цената на литър, като последното ще даде възможност на потребителите да направят сравнение с цените на бутилираната вода. Това ще допринесе за изпълнението на екологичната цел за използване на по-малко пластмаси и намаляване на въглеродния отпечатък на ЕС, както и за постигането на целите за устойчиво развитие.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: Чрез европейската гражданска инициатива ясно и високо прозвуча гласът на гражданите, призоваващи за действия, с които да се гарантира достъпът до безопасна питейна вода. Ние се вслушахме в техния призив и от своя страна анализирахме задълбочено съществуващото законодателство. Затова днес излизаме с предложение законодателството на ЕС да се модернизира, така че да се повиши качеството на питейната вода и да се подобри достъпът на гражданите до водоснабдяване, там където е най-необходимо. Заедно можем и трябва да защитаваме здравето и безопасността на нашите граждани.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за растежа, работните места, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: С това предложение ще се улесни преходът към кръгова икономика и ще се подпомогнат държавите членки в усилията им да управляват ефективно питейната вода като ресурс. А това предполага използване на по-малко енергия и намаляване на загубите на вода. Благодарение на по-голямата прозрачност ще бъдат активизирани и потребителите, които ще имат стимул техният потребителски избор да бъде по-устойчив, като например консумират чешмяна вода.

Повечето хора, живеещи в ЕС, разполагат с много добър достъп до висококачествена питейна вода благодарение на съществуващото от много години законодателството на ЕС, което защитава европейците и гарантира достъпа им до висококачествена питейна вода. Стремежът на Комисията е да се погрижи това високо качество да се запази в дългосрочен план. Правилата, по отношение на които Комисията предлага актуализация, ще повишат качеството на водата и безопасността й — към списъка с критерии за определяне на безопасността на водата ще бъдат добавени нови и новопоявяващи се вещества (например легионела и хлорати). При разширяването на списъка се отчитат последните научни данни и препоръките на Световната здравна организация.

Съгласно новите правила от държавите членки се изисква да подобрят достъпа за всички, особено за уязвимите и маргинализираните групи, чийто достъп до питейна вода е затруднен. На практика това означава предвиждане на оборудване за достъп до питейна вода на обществени места, кампании за информиране на гражданите относно качеството на водата и насърчаване на администрациите и управителите на обществени сгради да осигуряват достъп до питейна вода.

Благодарение на друга важна промяна в законодателството обществеността ще разполага с разбираема и удобна за ползване онлайн информация за качеството на питейната вода и за водоснабдителната система в съответния регион, с което се очаква да се повиши доверието в качеството на чешмяната вода. Според оценките новите мерки ще намалят възможните рискове за здравето, свързани с питейната вода, от 4 % на по-малко от 1 %.

Освен това, ако намалят консумацията си на бутилирана вода, домакинствата в Европа могат да спестят повече от 600 милиона евро годишно. Когато имат по-голямо доверие в качеството на чешмяната вода, гражданите могат да допринесат и за намаляване на пластмасовите отпадъци, генерирани от консумацията на бутилирани води, а също и за намаляване на попадащите в моретата отпадъци. Пластмасовите бутилки са най-често срещаният пластмасов артикул за еднократна употреба, замърсяващ европейските плажове. С актуализирането на Директивата за питейната вода Комисията прави важна законодателна стъпка напред в изпълнението на стратегията на ЕС за пластмасите, обявена на 16 януари 2018 г.

По-доброто управление на питейната вода от страна на държавите членки ще елиминира загубите и ще допринесе за намаляване на въглеродния отпечатък. Така предложението ще даде и съществен принос за постигането на целите за устойчиво развитие до 2030 г. (цел 6) и на целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата. Новият основан на риска подход към безопасността ще даде възможност проверките да се извършат целево там, където рисковете са по-големи. Успоредно с това Комисията ще ускори работата си по стандартизацията, която ще гарантира, че в рамките на вътрешния пазар на ЕС строителните продукти във водния сектор, например резервоари и тръби, не са източник на замърсяване на питейната вода.

Контекст

На повечето хора, живеещи в ЕС, вече е осигурен много добър достъп до висококачествена питейна вода, особено в сравнение с други региони на света, благодарение също така на съществуващото вече над 30 години европейско законодателство за питейната вода. Тази политика гарантира, че водата, предназначена за консумация от човека, е безопасна и съхранява здравето на гражданите. Основните стълбове на политиката са:

  • гаранции, че качеството на питейната вода се контролира чрез стандарти, основаващи се на най-новите научни доказателства;

  • осигуряване на ефикасно и ефективно проследяване и оценяване на качеството на питейната вода и налагане на съответните стандарти;

  • предоставяне на адекватна, навременна и подходяща информация на потребителите.

Преразглеждането на Директива 98/83/ЕО за питейната вода беше включено в работната програма на Комисията за 2017 г. като пряко следствие от европейската гражданска инициатива Right2Water. Предложението следва оценката на Директивата за питейната вода по REFIT и се придружава от оценка на въздействието и от препоръките на СЗО.

Translate »