ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ БУЛАКВА 2017 СИНЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Конференцията има за цел да акцентира върху приоритетите, перспективите и изискванията, които се поставят пред отрасъл ВиК за по-ефективна работа на всички заинтересовани страни. Големите проекти в сектора и значителните нужди от инвестиции в областта на околната среда, които предстоят да бъдат реализирани, изискват мобилизирането на целия национален управленски, експертен и изпълнителски ресурс, за да бъдат покрити изискванията на законодателството на ЕС. В тази връзка кръговата икономика, като неразделна част от индустрията, предлага оптимални решения за по-разумно използване на ресурсите, с цел намаляване на отпадъците, замърсяванията към околната среда и влаганите средства, които заслужават да им бъде обърнато специално внимание.

Главната цел на конференцията е да представи на участниците добри практики и идеи в контекста на събитието.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

  • Кръгова икономика;
  • Иновативни технологии, материали и съоръжения;
  • Енергийна ефективност в сектора;
  • Съвременни технологии за третиране на отпадъчни води и утайки;
  • Икономично използване на водните ресурси: повторно използване, поливни системи и др.
  • ИКТ решения – GIS, SCADA, ЕRP (за управление на бизнеса), системи за фактуриране;
  • Научно-изследователски разработки.

УЧАСТИЕ

Участие в събитието могат да вземат всички заинтересовани. Входът за конференцията е 50 лв без ДДС за членове на БАВ, заплатили членски внос за 2016 г. и 75 лв без ДДС за нечленове или незплатили членски внос. Таксите включват кафе паузи, обяд, коктейл, материали. Редовното Общо събрание на Асоциацията започва след края на конференцията и всички са поканени да присъстват, но право на глас и участие в дискусиите по време на събранието имат само редовните членове на БАВ.

Основни партньори на конференцията са фирмите INEVA и Пайплайф България.

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ

ИЗЛОЖЕНИЕ “ВОДА СОФИЯ 2017”

Международната специализирана изложба “Вода София 2017” ще се състои в Интер Експо Център – София, бул. Цариградско шосе 147, в периода 04 – 06 април 2017 г., като участниците в конференцията получават покана за разглеждане на изложението. Подробности относно евентуално Ваше участие можете да получите от Интер Експо Център ЕООД на http://bulcontrola.com/bg/water-sofia (секция “Изложители”).

Тази година, входът за изложението ще бъде платен – стойност 5 лева, като право на безплатен достъп ще имат посетителите, които са се регистрирали On-line на сайта на изложението и представят на входа бар код за направена регистрация

ВАЖНИ СРОКОВЕ

  • Краен срок за регистрация за конференция Булаква – 30.03.2017 г.
  • Краен срок за регистрация за Вода София – 3.04.2017 г.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ: ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Въпроси и отговори

На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие нов амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика с цел да стимулира прехода на Европа към кръгова икономика, което ще повиши конкурентоспособността в световен мащаб, ще стимулира устойчивия икономически растеж и ще създаде нови работни места.

Какво представлява кръговата икономика?

За да постигнем устойчив растеж за ЕС, трябва да използваме нашите ресурси по по-интелигентен и по-устойчив начин. Ясно е, че линейният модел на икономически растеж, на който разчитахме в миналото, вече не съответства на нуждите на съвременното общество. Не можем да градим нашето бъдеще по модела „вземи, произведи и изхвърли“. Голяма част от природните ресурси са ограничени и трябва да намерим устойчив от екологична и икономическа гледна точка начин, по който да ги използваме. Освен това предприятията имат икономически интерес от възможно най-ефективното използване на своите ресурси.

В кръговата икономика стойността на продуктите и материалите се запазва възможно най-дълго време; генерирането на отпадъци и използването на ресурси са сведени до минимум и ресурсите се запазват в икономиката, когато продуктът достигне края на жизнения си цикъл, и се използват многократно за създаване на допълнителна стойност. Този модел може да създаде сигурни работни места в Европа, да насърчи иновации, които предоставят конкурентно предимство, и да осигури равнище на защита на хората и на опазване на околната среда, с които Европа да се гордее. Този модел може също така да предостави на потребителите по-трайни и в по-голяма степен иновативни продукти, чрез които се постигат финансови икономии и се подобрява качеството на живот.

Линк към оригиналната статия

ПЪТЯТ НА ВиК ОПЕРАТОРИТЕ В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Насоки за устойчивост във времето

Том Уилямс, Директор програми в IWA

Много често ВиК системите са неефективни – като се започне от водохващането до крайния потребител. Още в началото много вода се губи, замърсява и използва неправомерно. Именно тези проблеми ще продължават да задълбочават вече голямата пропаст между запаси и нужда от прясна вода. Пътят на водата трябва да бъде разработен като система със затворен кръг, с точно определени и разграничени дейности. Критично за изпълнението на това условие са възможностите за избор от разнообразни ресурси, ефективни транспортни системи и оптимално повторно използване на водата. Като първи източник за предпазване от недостиг на вода трябва да бъде обширна управленска стратегия, която дава на показ устойчив начин на живот и създава осезаем стимул за запазване на природните блага.

Линк към оригиналната статия

ВОДАТА И КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

EurEau приветства включването на водата в новите планове на Европа за устойчиво икономическо бъдеще

Каролин Грий, Секретар в EurEau

В пакета с нови предложения за кръгова икономика ясно се вижда как за в бъдеще ВиК услугите ще допринасят все повече за устойчивото развитие на Европейската икономика. EurEau подкрепя възстановяването на хранителни вещества чрез нов преглед на Наредбата за наторяване и мерките, отнасящи се до повторното използване на водните ресурси.

Услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчните води са в основата на процеси по възстановяване на ценни ресурси от продукти като утайките от ПСОВ. Предложението на ЕК ще стимулира развитието на международен Европейски пазар за органични и базирани на утайки торове. Това е силен сигнал към Европейския воден сектор да инвестира във възстановяването на ресурси от утайките от ПСОВ. В тази връзка това би било напразно ако няма ясно изразен критерий за материалите, произлизащи от утайки, които са годни за различни дейности като наторяване, възстановяване на разрушение терени и др.

Линк към оригиналната статия

Translate »