BWA-BG

Национален семинар “Качество и контрол на питейните води“

Българска асоциация по водите (БАВ) организира и проведе Национален семинар „Качество и контрол на питейните води“, на 9 и 10 юни 2016 г. в Габрово. Инж. Иван Иванов, председател на БАВ, се обърна с приветствие към участниците. Официалното откриване на събитието направи Таня Христова, кмет на Община Габрово. За успешно реализирания проект на градската ПСПВ тя отбеляза: „Детайлите за нашия проект се коментират често, защото той беше подготвян осем години, а бе изпълнен за едва три.“ Христова благодари за поканата, отправена й от инж. Иван Иванов и пожела успех на всички присъстващи.

Акивно участие в семинара взеха 100 експерта от цялата страна – представители на ВиК дружества (управители, ръководители на пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)), регионални здравни инспекции (РЗИ), лабораторно изпитвателни комплекси (ЛИК), представители на общини, министерства, научните среди, бизнеса, БАВ и др. Семинарът има за цел да запознае мениджъри и специалисти от водния сектор с актуалните въпроси, свързани с качеството на питейните води, последните технологични решения и добрите практики в областта на мониторинга и пречистването водите за питейно-битови нужди, и оборудването на пречиствателните съоръжения.

Основни партньори на събитието бяха „СЖС България“ ЕООД, и „А. Д. за Строителство и Услуги, КОПАСА“ – клон България.

Модератор на първия панел беше проф. д-р инж. Петър Калинков от УАСГ, който е зам.-председател на БАВ. Панелът започна с презентация на председателя на БАВ инж. Иван Иванов, на тема „Реформите в отрасъл ВиК“. За възможностите за предоставяне на финансиране във водния сектор през призмата на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ говори Гергана Грозданова, началник отдел „Мониторинг” в ГД ОПОС, Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Участие в панела взе и Марта Петрова, Съветник на министъра на околната среда и водите. „Качество на питейните води в България – основни проблеми и възможни решения“ – така беше озаглавена лекцията на д-р Димитър Димитров, член на БАВ. За качеството на питейната вода – критерии за оценка, ефективност на провеждания контрол говори инж. Йоланта Колева, Началник отдел „Контрол и решаване на спорове – ВиК услуги“ от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Панелът завърши с дискусия, в която участници във форума от ВиК – Стара Загора и ВиК – Бургас отправиха въпроси към д-р Димитров, инж. Колева и представителите на МОСВ.

Вторият панел, озаглавен „Качество на питейните води“ беше воден от доц. д-р инж. Галина Димова от УАСГ. В него д-р Димитър Димитров от БАВ представи темата „Последни промени в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – въвеждане изискванията на Директива 2013/51/ЕВРАТОМ за определяне на изискванията за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека“. Даниела Георгиева от Лабораторен комплекс на „СЖС България“ ЕООД направи презентация, озаглавена „Мониторинг на компонентите на околната среда – лаборатория за екологични анализи на SGS България“. Иновативна технология за изваждане на задържаните утаими и флотируеми вещества в разпределителните канали пред филтрите на ПСПВ „Бистрица” демонстрира инж. Пламен Зеленков от „Софийска вода” АД. Заглавието на презентацията на инж. Радослав Тонев от УАСГ, с ръководител доц. д-р инж. Галина Димова, беше „Технико-икономически параметри при дезинфекция на питейни води с хлорни агенти“.

„Технологии за пречистване на питейните води“ бе наименованието третия панел, с който семинарът продължи. Модератор беше д-р Димитър Димитров от БАВ. За решаване на проблема с наличието на шествалентен хром в подземните води, използвани за питейно-битови нужди в редица населени места в България говори гл. ас. д-р инж. Ирина Ангелова от УАСГ, с ръководител проф. д-р инж. Петър Калинков. Инж. Марина Бояджиева, специалист „Управление на Проекти“ в „А. Д. за Строителство и Услуги, КОПАСА“ – клон България представи лекция на тема „Технология на пречистване на ПСПВ Габрово”. За предизвикателствата по време на реконструкцията на ПСПВ Габрово разказа инж. Мери Николаева, ръководител на ПСПВ Габрово, „ВиК” ООД – Габрово. Прожектирано беше видео по темата озаглавено „Пътят на водата“. Преди края на последния панел отново беше проведена дискусия.

Събитието продължи с организирано посещение на пречиствателна станция за питейни води град Габрово, на 10 юни.

От БАВ сме уверени, че възможността за дискутиране на тематиката, на базата на опита на широк кръг професионалисти, насърчава намирането на ефикасни и ефективни решения за осигуряването на качествена питейна вода за населението на страната и ВиК услуги, на европейско ниво.

 

галерия

презентации

ПрезентаторПредставителПрезентация
инж. Иван ИвановПредседател на БАВРеформите в отрасъл ВиК
Марта Петрова и Гергана ГроздановаСъветник на министъра, МОСВ и Началник отдел „Мониторинг” в ГД ОПОС, МОСВВъзможности за предоставяне на финансиране във водния сектор през призмата на ОПОС 2014 – 2020
Д-р Димитър ДимитровБАВКачество на питейните води в България – основни проблеми и възможни решения
Инж. Йоланта КолеваНачалник отдел „Контрол и решаване на спорове – ВиК услуги“, КЕВРКачеството на питейната вода – критерии за оценка, ефективност на провеждания контрол
Д-р Димитър ДимитровБАВПоследни промени в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – въвеждане изискванията на Директива 2013/51/ЕВРАТОМ за определяне на изискванията за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека
Даниела ГеоргиеваЛабораторен комплекс на „СЖС България“ ЕООДМониторинг на компонентите на околната среда – лаборатория за екологични анализи на SGS България
Инж. Пламен Зеленков„Софийска вода” АДИновативна технология за изваждане на задържаните утаими и флотируеми вещества в разпределителните канали пред филтрите на ПСПВ „Бистрица”
Доц. Галина Димова и инж. Радослав ТоневУАСГТехнико-икономически параметри при дезинфекция на питейни води с хлорни агенти
Проф. Петър Калинков и гл. ас. Ирина АнгеловаУАСГРешаване на проблема с наличието на шествалентен хром в подземните води, използвани за питейно-битови нужди в редица населени места в България
Инж. Марина БояджиеваСпециалист „Управление на Проекти“ в
„А. Д. за Строителство и Услуги, КОПАСА“ – клон България
Технология на пречистване на ПСПВ Габрово
Инж. Мери НиколаеваРъководител на ПСПВ Габрово, „ВиК” ООД – ГабровоПредизвикателства по време на реконструкцията на ПСПВ Габрово
Translate »