BWA-BG

Насърчаване на заетостта във водния сектор

Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

БАВ подписа договор за насърчаване на заетостта във водния сектор по ОП РЧР 2014 – 2020

На 6 ноември 2017 г. в сградата на Министерството на труда и социалната политика, от страна на Българска асоциация по водите, в качеството ѝ на бенефициент, бе подписан договор по проект BG05M9OP001-4.001-162 „Насърчаване на заетостта във водния сектор“, по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, финансирана от Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 125 854 лв., от които 118 794 лв. безвъзмездна финансова помощ и 7 060 лв. собствен принос.

Настоящият проект „Насърчаване на заетостта във водния сектор“ представлява комплекс от дейности, идентифицирани на основата на обективните нужди на водния сектор в Република България от квалифицирана работна сила, популяризиране на дейностите, свързани с развитието и ефективността на сектора и адаптирането на процесите, подходите и човешкия капитал към общоевропейското ниво на развитие и ефективност. Включени са дейности за трансфер на добри практики, иновативни подходи, методи за повишаване на квалификацията и потенциала за развитие на заетите и заинтересованите лица във водния сектор. В проекта са предвидени серия от анализи, консултации, проучвания, обучения, семинари и др. мероприятия за постигане на целите на процедурата, проекта и приносът към постигане на целите на оперативната програма. Партньор на  БАВ е „Съюз на унгарските ВиК дружества“ гр. Будапеща. Проектното предложение попада в полето на обхват на компонент 2 от процедурата, а именно „Дунавски партньорства за заетост и растеж“ като ще подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньорите от България и Унгария чрез изследване, идентифициране и внедряване на иновативни подходи и практики от Унгария във връзка със задоволяване нуждите на пазара на труда и качеството на работните места във водния сектор, както и изграждането на административен капацитет за устойчиво развитие на сектора от гледна точка на човешкия капитал. Идентифицирано е съответствие на предвидените дейности и мероприятия с четири от инвестиционните приоритети към тематичните цели, като разработеното проектно предложение е съобразено със съответните специфични цели, целеви групи и допустими дейности. Не на последно място дефинираните дейности, поставените цели и резултати са в пряка връзка с целите на приоритет 2 по процедурата и отразяват изискванията за принос към постигане на индикаторите за изпълнение и резултат.

Цел/и на проекта/информацията

Проектът цели чрез дефинираните дейности и мероприятия към тях да се подпомогне задоволяването на нуждите на водния сектор в областта на човешките ресурси, развитието и надграждането на умения и знания на заетите и заинтересованите страни, за да се отговори на съвременните изисквания за поддържане, развитие и експлоатация на системите и съоръженията, предоставянето на услуги и опазването на водния ресурс. Така целите могат да бъдат сведени от няколко подцели:

  1. Идентифициране на нуждите от квалификация и надграждане на знанията и уменията на заетите лица във водния сектор, на потенциално заетите лица, както и на предлагащите заетост в сектора.
  2. Изграждане на стратегически подход и методи за прилагане на работещи модели за задоволяване на идентифицираните нужди.
  3. Пилотно прилагане на резултатите от анализите, идентифицираните нужди, формулираните подходи и методи.

За изпълнението на целите неизменно ще бъде използван опита на партньора от унгарска страна, като се идентифицират иновативните практики, изпълнявани успешно от негова страна и се приложи програма за трансфера и адаптирането им към българската среда във водния сектор.