BWA-BG

ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

Сдружение „Българска асоциация по водите“ (БАВ) търси Изпълнител за извършване на консултантски услуги за разработка на Система за управление (СУ) съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012, съгласно приложения списък с продукти и параметри на Орган за сертификация на продукти (ОСП), за дирекция “Знак за качество на БАВ“, както и адаптиране на изготвената документация за получаване разрешение от МРРБ за Лице за оценка на съответствието (ЛОС). Изпълнителят ще бъде ангажиран и с консултирането на БАВ в процеса по акредитация на ОСП от Българска служба за акредитация (БСА).

Изготвената СУ за дирекция „Знак за качество на БАВ“ трябва да покрива изискванията, както на БСА, така и на МРРБ.

ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО

Изпълнителят трябва да извърши следните дейности:

 1. Извърши преглед на състоянието (GAP анализ) на наличната документация, в това число:
 • Провеждане на преглед на състоянието за установяване съответствието на действащата СУ с изискванията на стандарта;
 • Разработване на графици за изпълнение на разработката и изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.;
 • Провеждане на обучение за запознаване на ръководния персонал, и на специалистите отговорни за внедряването на Система за управление (СУ), с изискванията на стандарта.
 1. Разработване на документите от системата за управление, които включват, но не се ограничават:
 • Политика;
 • Процедури за управление на СУ;
 • Формуляри: на дневници, чек-листове и други помощни документи;
 • Наръчник на СУ;
 • Процедури за сертификация;
 • Инструкции;
 • Методики и др. специфични документи, касаещи дейността на Органа за сертификация;
 • Формуляри на протоколи за удостоверяване на съответствието на продукт със съществените изисквания.
 1. Внедряване:
 • Провеждане на обучение по внедряване на Системата за Управление;
 • Оказване съдействие при внедряване на Системата за Управление;
 • Изменения в документацията по време на внедряване на Системата за Управление.
 1. Подготовка за оценяване и акредитация/провеждане на вътрешен одит:
 • Извършване на вътрешен одит и предаване на доклад;
 • Консултиране за провеждане преглед от ръководството.
 1. Процес по кандидатстване и оценка:
 • Оказване на техническа помощ при попълване на BAS формите за Българската Служба за Акредитация /БСА/;
 • Отстраняване на евентуални забележки от доклада на оценителите от БСА.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НА КАНДИДАТИТЕ

Очаква се кандидатите да бъдат юридически лица, като им се изисква да представят документи, доказващи техническите възможности и/или квалификацията на работния екип, който ще изпълнява консултантските услуги.

 1. Списък на внедрените и сертифицирани за своето дружество системи за управление, придружен с копия на валидни сертификати, издадени от акредитирана сертифицираща организация и заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“;

Кандидатът трябва да разполага с внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалент, Система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалент и Система за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO 27001 или еквивалент с обхват (за всяка система) „Разработване, внедряване, поддържане и одитиране на системи за управление. Обучение по системи за управление. Консултантски услуги по ISO стандарти. Оценка на дейността спрямо нормативните изисквания, стандарти и добри практики“.

 1. Списък с минимум една услуга, която са еднаква или сходна* с предмета в настоящата процедура за системата за управление по ISO 17065, успешно изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, за което представя и минимум една препоръка (референция) за добро изпълнение във връзка с такава услуга.

*Под „еднакви или сходни“ следва да се разбират разработване и внедряване на система управление по ISO 17065.

 1. Списък на работния екип, с минимум трима консултанти/експерти, които кандидатът ще ползва при изпълнение на услугата, включващ:
 • имената на консултантите/експертите, които да имат минимум три години опит като консултанти/експерти в разработване, внедряване, поддържане и одитиране на системи за управление, включително и за консултиране на процес по акредитация към БСА, или еквивалентни дейности. Минимум един от консултантите да бъде водещ одитор по
  ISO стандарт за сиистеми за управление на качеството, като се представя копие на валиден IRCA (the International Register of Certificated Auditors) сертификат, заверен от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“.
 • точно посочване на притежаваната квалификация, свързана с предмета на услугата;
 • наименованието на организацията, в която е придобит опита на консултантите/експертите;

За доказване на професионалната квалификация и опита на консултантите/експертите, списъкът трябва да бъде придружен с автобиографии, служебни бележки от работодател, препоръки, дипломи, сертификати/ удостоверения за обучения за оценяване на резултати от изпитване на материали, включително и оценяване на неопределеност, за обучения по стандарт ISO 19011 и др. обучения във връзка с процеси изискващи акредитация. Кандидатът представя копия на придружаващите документи (изключващи конфиденциалната информация), с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“.

Специфични изисквания към Кандидата за качество на услугата: Кандидатът е ангажиран да се отзовава на място в рамките на 2 часа при възникнали въпроси, зададени от Възложителя по отношение на внедряването на системата за управление в рамките на периода на изпълнение на услугата.

СРОКОВЕ

Кандидатите са поканени да подадат в офиса на БАВ (София, бул. „Хр. Смирненски“ № 1 (УАСГ) стая 111) оферта, включваща техническо и финансово предложение в срок от 10 (десет) работни дни от публикуването на обявлението на официалната интернет страница на БАВ.

Срокът за изпълнение на консултантските услуги е 01 февруари 2017 г.

ФИНАНСВИ УСЛОВИЯ

Финансовото предложение на кандидата трябва да включва обща сума за изпълнение на целия обхват на заданието в срок. Ще се разглеждат финансовите предложения само на кандидатите, отговарящи на минималните изисквания за квалификация и консултантски опит. Одобреният кандидат ще сключи договор за консултантски услуги и ще получава своето възнаграждение директно от Българска асоциация по водите.

Изпълнителят се задължава в ценовото предложение да включи всички такси за акредитация на ОСП в БСА и за получаване разрешение от МРРБ за Лице за оценка на съответствието (ЛОС).

AIM OF THE ASSIGNMENT

The Bulgarian Water Association (BWA) is seeking a Contractor for performing consulting services for development of a Management System (MS) under BSS EN ISO/IEC 17065:2012, as per the attached list of products and parameters of the Product Certification Body (PCB) for the “BWA’s Quality Label” Directorate, as well as for adapting the documentation prepared with the aim of obtaining a permit by the MRDPW as Conformity Assessment Person (CAP). The Contractor will also be responsible for consulting the BWA in the process of accrediting the PCB at the Bulgarian Accreditation Service (BAS).

The MS prepared for the “BWA’s Quality Label” Directorate should meet the requirements of both the BAS and the MRDPW.

SCOPE OF THE ASSIGNMENT

The Contractor should carry out the following activities:

 1. Conduct a review of the condition (GAP analysis) of the documentation available, including:
 • Review of the condition to ascertain the compliance of the currently effective MS with the standard’s requirements;
 • Developing implementation schedules and preparing all necessary documents for establishing the MS – orders, programmes, etc.;
 • Conducting a training to inform the management and the specialists responsible for the implementation of the Management System (MS) about the standard’s requirements.
 1. Develop the documents from the Management System, including, but not limited to:
 • Policy;
 • Procedures for the operation of the MS;
 • Forms: logs, checklists and other auxiliary documents;
 • MS manual;
 • Certification procedures;
 • Instructions;
 • Methodologies and other specific documents concerning the activity of the certification Body;
 • Protocol specimens for ascertaining the compliance of a product with the essential requirements.
 1. Implementation:
 • Conducting a training for the Management System’s implementation;
 • Cooperation in the implementation of the Management System;
 • Amendments to the documentation during the implementation of the Management System.
 1. Preparation for assessment and accreditation/internal audit:
 • Conducting an internal audit and submitting a report;
 • Consultation for conducting a management review.
 1. Application process and assessment:
 • Technical assistance in filling in the BAS forms of the Bulgarian Accreditation Service;
 • Resolving possible issues in the BAS assessors’ report.

QUALIFICATION AND PROFESSIONAL EXPERIENCE OF THE BIDDERS

The Bidders are expected to be legal entities and are required to submit documents proving their technical capabilities and/or qualification of the work team which will perform the consulting services.

 1. A list of the Management Systems implemented and certified in their company, accompanies by copies of valid certificates issued by an accredited certifying organization and verified with signature, seal, and “True copy” text;

The Bidder should have implemented and certified Quality Management System under standard ISO 9001 or equivalent, Environmental Management System under standard ISO 14001 or equivalent, and System for Security and Information Management under standard ISO 27001 or equivalent with scope (for each system) “Development, implementation, maintenance and auditing management systems. Training on management systems. Consulting services for ISO standards. Activity assessment as per legal requirements, standards, and best practices”.

 1. A list of minimum one service whose object is the same or similar to* this procedure for a management system under ISO 17065, successfully implemented over the last 3 (three) years before the date of submitting the Bid, depending on the date on which the Bidder was incorporated or commenced their activity, for which a minimum of one reference for good performance should be provided.

*”Same or similar” shall mean the development and implementation of a Management System under ISO 17065.

 1. A list of the team members, including a minimum of three consultants/experts whom the Bidder will use when performing the service, including:
 • The names of the consultants/experts, who should have at least 3-year experience as consultants/experts in the development, implementation, maintenance and audit of Management Systems, including consultation for a BAS accreditation process, or equivalent activities. At least one of the consultants should be a head auditor for the ISO standard for quality management systems, and a copy of a valid IRCA (the International Register of Certificated Auditors) certificate should be submitted, verified with signature, seal, and “True copy” text.
 • Clear identification of the qualification held with respect to the service’s object;
 • Name of the organizations where the consultants/experts acquired their experience.

In order to prove the professional qualification and the experience of the consultants/experts, the list should be accompanied by CVs, employers’ certificates, references, diplomas, training certificates for assessing results from material testing, including for assessing uncertainty, from trainings on the ISO 19011 standard and other trainings related to processes that require accreditation. The Bidder shall submit copies of the accompanying documents (excluding confidential information), verified with signature, seal, and “True copy” text.

Specific requirements to the Bidder related to the service quality: the Bidder shall be required to be on spot within 2 hours in case of issues arising on the part of the Contracting Authority regarding the implementation system as part of the service implementation period.

DEADLINES

The Bidders shall submit at the BWA office (Sofia, 1, Hristo Smirnenski Boulevard (UACG) room 111) a bid including technical and financial proposals within 10 (ten) business days from the notice’s publication on BWA’s official webpage.

The implementation deadline for performing the consulting services is 01 February 2017.

FINANCIAL TERMS

The Bidder’s financial proposal should include a total amount for timely implementation of the entire scope of the assignment. Only the financial proposals of Bidders meeting the minimum qualification and consulting experience requirements shall be taken into consideration. The approved Bidder will conclude a consulting services contract and will receive their remuneration directly from the Bulgarian Water Association.

The Contractor shall be obliged to also include in their financial proposal all fees for PCB’s accreditation in the BAS and for obtaining a permit from the MRDPW as Compliance Assessment Person (CAP).

Translate »