BWA-BG

Покана за Изпълнител за извършване на консултантски услуги към „Знак за качество“

OБЯВЛЕНИЕ

 

ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

Сдружение „Българска асоциация по водите“ (БАВ) търси Изпълнител за извършване на консултантски услуги за разработка на Система за управление (СУ) съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012, съгласно приложения списък с продукти и параметри на Орган за сертификация на продукти (ОСП), за дирекция „Знак за качество на БАВ“, както и адаптиране на изготвената документация за получаване разрешение от МРРБ за Лице за оценка на съответствието (ЛОС). Изпълнителят ще бъде ангажиран и с консултирането на БАВ в процеса по акредитация на ОСП от Българска служба за акредитация (БСА).

Изготвената СУ за дирекция „Знак за качество на БАВ“ трябва да покрива изискванията, както на БСА, така и на МРРБ.

ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО

Изпълнителят трябва да извърши следните дейности:

1. Извърши преглед на състоянието (GAP анализ) на наличната документация, в това число:

 • Провеждане на преглед на състоянието за установяване съответствието на действащата СУ с изискванията на стандарта;
 • Разработване на графици за изпълнение на разработката и изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.;
 • Провеждане на обучение за запознаване на ръководния персонал, и на специалистите отговорни за внедряването на Система за управление (СУ), с изискванията на стандарта

2. Разработване на документите от системата за управление, които включват, но не се ограничават:

 • Политика;
 • Процедури за управление на СУ;
 • Формуляри: на дневници, чек-листове и други помощни документи;
 • Наръчник на СУ;
 • Процедури за сертификация;
 • Инструкции;
 • Методики и др. специфични документи, касаещи дейността на Органа за сертификация;
 • Формуляри на протоколи за удостоверяване на съответствието на продукт със съществените изисквания.

3. Внедряване:

 • Провеждане на обучение по внедряване на Системата за Управление;
 • Оказване съдействие при внедряване на Системата за Управление;
 • Изменения в документацията по време на внедряване на Системата за Управление.

4. Подготовка за оценяване и акредитация/провеждане на вътрешен одит:

 • Извършване на вътрешен одит и предаване на доклад;
 • Консултиране за провеждане преглед от ръководството.

5. Процес по кандидатстване и оценка:

 • Оказване на техническа помощ при попълване на BAS формите за Българската Служба за Акредитация /БСА/;
 • Отстраняване на евентуални забележки от доклада на оценителите от БСА.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НА КАНДИДАТИТЕ

Очаква се кандидатите да бъдат юридически лица, като им се изисква да представят документи, доказващи техническите възможности и/или квалификацията на работния екип, който ще изпълнява консултантските услуги.

1. Списък на внедрените и сертифицирани за своето дружество системи за управление, придружен с копия на валидни сертификати, издадени от акредитирана сертифицираща организация и заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“;

Кандидатът трябва да разполага с внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалент, Система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалент и Система за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO 27001 или еквивалент с обхват (за всяка система) „Разработване, внедряване, поддържане и одитиране на системи за управление. Обучение по системи за управление. Консултантски услуги по ISO стандарти. Оценка на дейността спрямо нормативните изисквания, стандарти и добри практики“.

2. Списък с минимум една услуга, която са еднаква или сходна* с предмета в настоящата процедура за системата за управление по ISO 17065, успешно изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, за което представя и минимум една препоръка (референция) за добро изпълнение във връзка с такава услуга.

*Под „еднакви или сходни“ следва да се разбират разработване и внедряване на система управление по ISO 17065.

3. Списък на работния екип, с минимум трима консултанти/експерти, които кандидатът ще ползва при изпълнение на услугата, включващ:

 • имената на консултантите/експертите, които да имат минимум три години опит като консултанти/експерти в разработване, внедряване, поддържане и одитиране на системи за управление, включително и за консултиране на процес по акредитация към БСА, или еквивалентни дейности. Минимум един от консултантите да бъде водещ одитор по ISO стандарт за сиистеми за управление на качеството, като се представя копие на валиден IRCA (the International Register of Certificated Auditors) сертификат, заверен от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“;
 • точно посочване на притежаваната квалификация, свързана с предмета на услугата;
 • наименованието на организацията, в която е придобит опита на консултантите/експертите.

За доказване на професионалната квалификация и опита на консултантите/експертите, списъкът трябва да бъде придружен с автобиографии, служебни бележки от работодател, препоръки, дипломи, сертификати/ удостоверения за обучения за оценяване на резултати от изпитване на материали, включително и оценяване на неопределеност, за обучения по стандарт ISO 19011 и др. обучения във връзка с процеси изискващи акредитация. Кандидатът представя копия на придружаващите документи (изключващи конфиденциалната информация), с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“.

Специфични изисквания към Кандидата за качество на услугата: Кандидатът е ангажиран да се отзовава на място в рамките на 2 часа при възникнали въпроси, зададени от Възложителя по отношение на внедряването на системата за управление в рамките на периода на изпълнение на услугата.

СРОКОВЕ

Кандидатите са поканени да подадат в офиса на БАВ (София 1046, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, УАСГ, бл. Б, стая 109) оферта, включваща техническо и финансово предложение в срок от 11 (единадесет) календарни дни от публикуването на обявлението на официалната интернет страница на БАВ, т.е. до 17:00 ч. на 23.04.2018 г.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Финансовото предложение на кандидата трябва да включва обща сума за изпълнение на целия обхват на заданието в срок. Ще се разглеждат финансовите предложения само на кандидатите, отговарящи на минималните изисквания за квалификация и консултантски опит. Одобреният кандидат ще сключи договор за консултантски услуги и ще получава своето възнаграждение директно от Българска асоциация по водите.

Изпълнителят се задължава в ценовото предложение да включи всички такси за акредитация на ОСП в БСА и за получаване разрешение от МРРБ за Лице за оценка на съответствието (ЛОС).

Translate »