BWA-BG

БАВ участва в Съвет за устойчиво развитие на отрасъл ВиК

Със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Николай Нанков, се създава Съвет за устойчиво развитие на отрасъл “Водоснабдяване и канализация“ като експертно консултативно звено към министъра. Председател на съвета е заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, а членове са ресорни заместник – министри, председатели и представители на няколко институции: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на труда и социалната политикa, Комисия по енергийно и водно регулиране, Национално сдружение на общините в Република България, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите.

Целта на съвета е обединяване на усилията между централната държавна власт, органите на местното самоуправление и неправителствените организации за решаване на въпроси, свързани с устойчивото развитие на отрасъл ВиК. Членовете на съвета ще имат за задача да координират действията на компетентните министерства и всички заинтересовани страни за осъществяване на Плана за действие на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.

С работата си новият орган ще координира мерките при планиране на средствата за ВиК инфраструктура от фондовете на Европейския съюз в периода до 2020 г., както и дейностите, свързани с оперативното управление на търговските дружества с държавно участие в капитала (ВиК оператори).

линк към страницата на МРРБ

Translate »