BWA-BG

ЦПО

cpo_chist

Център за професионално обучение Водоснабдяване и Канализация към БАВ (ЦПО ВиК към БАВ)

Центърът e лицензирано структурно и функционално обособено специализирано учебно-квалификационно звено в състава на БАВ. Създаден е с Протокол № 1 / 29.01. 2009 г. от заседание на Управителния съвет (УС)  на Българска асоциация по водите (БАВ), която е юридическо лице. Центърът може да притежава свой институционален печат, собствено имущество, банкови сметки и персонал. Седалището и адресът на управление на центъра е: 1046 гр. София, бул.”Христо Смирненски” № 1, сграда на УАСГ, бл.”А”.

ЦПО ВиК към БАВ осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по професия или по част от професия, както и нейното усъвършенстване. Центърът се създава и функционира въз основа и в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), този Правилник и всички действащи нормативни актове, регламентиращи професионалното обучение.

Последно проведени курсове

1. Експлоатация на външни ВиК мрежи 2017

Курсове, организирани от ЦПО ВиК към БАВ

1. Поддръжка и експлоатация на външни ВиК мрежи

2. Пречистване на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

3. Пречистване на отпадъчни води от населени места

4. Лабораторни и он-лайн анализи на отпадъчни води

5. Механично пречистване на отпадъчни води от населени места

6. Биологично пречистване на отпадъчни води

7. Третиране на утайките от ПСОВ от населени места

8. Приложение на географската информационна система с отворен код Quantum GIS

Полезни документи и информация, свързани с дейността на ЦПО ВиК към БАВ

1. Съобщение относно работата на центъра

2. Открита дискусия по актуални въпроси за пречистване на отпадъчни води

Translate »