Skip to main content

ADVANTAGE AUSTRIA Bulgaria, Търговки отдел на Австрийско посолство в България, има удоволствието да Ви покани на Форум на австрийски фирми на тема „Пазарни шансове в областите Енергетика и Кръгова икономика в България“ с фокус B2B-срещи с австрийските фирми.

  • Кога? 29 септември 2022 г. от 15.00 до 17.00 ч.
  • Къде? х-л Hyatt Regency, зала „Христо Ботев“, пл. Васил Левски, гр. София.

Информация за участващите австрийски фирми и техните бизнес-интереси можете да намерите по-долу.

Моля, заявете участие в конференцията чрез регистрационната форма (смяна на езика – в горния десен ъгъл), като посочите с кои от представените австрийски фирми бихте искали да се срещнете. Участието е безплатно, работният език е английски/немски (ако е необходимо, ще Ви осигурим превод – моля, отбележете във формата).

Използваме възможността да Ви информираме, че по-рано в същия ден ADVANTAGE AUSTRIA България, съвместно с Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира конференция на тема „Кръгова икономика – възможности и добри практики за България“ на 29.09.2022 от 10.00-15.00 часа, която също ще се проведе в хотел Hyatt Regency (зала Васил Левски 1, етаж -1). Целта на мероприятието е да представи публични политики и програми, както и настоящи и бъдещи проекти в рамките на кръговата икономика, които се предвиждат от страна на държавата и да се посочат добрите примери и практики от страна на фирми членове на двете камари. Можете да заявите участие в същата регистрационна форма.


alchemia-nova GmbH

www.alchemia-nova.net
alchemia

alchemia-nova GmbH е изследователски и иновационен институт с 30 специа-листи с международен профил. През 2006 г. става партньор на Cradle to Cradle®. alchemia-nova изгради силния фокус върху създаването, инициира-нето, разработването и координирането на авангардни изследователски и ино-вационни проекти. Компанията подкрепи концептуализацията и разработва-нето на много проекти на стойност над 50 милиона евро. Тези проекти обикно-вено се занимават с всичко около кръговата икономика и/или базирани на при-родата решения. Например, в областта на „Възстановяване на ресурси“: Alchemia-nova про-вежда изследвания върху повторното интегриране на органични материали в циклите на ресурсите, често свързани с технологии за компостиране, вградени в концепции на напр. биорафинерия, устойчиво строителство или кръгова ико-номика. В момента институтът също така инвестира големи усилия, за да на-мери ефективни начини за възстановяване на метали от изхвърляне и утайки, в съответствие с „отпадък = ресурс“.

Търси: Клиенти/партньорства с общини, клъстери и оператори на канализаци-онни станции,хотели или управители на сгради, които се позиционират еколо-гично, компании за преработка на храни

Bertsch Energy GmbH & Co KG

www.bertsch.at

BERTSCHenergy е доставчик на електроцентрали, работещи с газ и петрол, както и доставчик на електроцентрали, работещи с твърдо гориво- биомаса. BERTSCHenergy се занимава и със системи HRSG (генериране на пара с възс-тановяване на топлина), използвани във всяка индустрия, произвеждаща из-лишна топлина. Те работят като доставчик на компоненти (котли и оригинално оборудване) и като доставчик на цялостни решения (инженеринг, доставка и строителство на електроцентрали, независимо дали работят на газ/нафта или биомаса).

Търси: доставчици на енергия в България, доставящи топлина и електроенер-гия в общи или промишлени предприятия, имащи същата нужда от производс-тво на собствена топлина и електроенергия или оползотворяване на излишната им топлина чрез използване на HRSG система. Със своите електроцентрали, работещи с биомаса, BERTSCHenergy може да предложи устойчиви зелени ре-шения както на индустрията, така и на общините.

Commend Österreich GmbH

www.commend.at

Commend Österreich е базирана в Австрия фирма с офиси във Виена и Залц-бург. Commend продава и предлага на пазара системи за сигурност и комуни-кация, които отговарят на най-взискателните изисквания за качество. Това включва софтуер за предаване на гласов звук, изображения и сигнали за данни. Говорене, слушане, гледане, контрол и изпращане на съобщения: пазарните тенденции в областта на сигурността и комуникацията изискват цялостни, но компактни системни решения, които покриват целия спектър от комуникаци-онни технологии от последно поколение. Налични са широка гама от решения, осигуряващи възможността да говорите чрез интерком навсякъде и навсякъде, както самостоятелни, така и напълно свързани в мрежа решения.

Приложенията включват:
• Енергия и обществени услуги (напр. соларни паркове)
• Oil & Petrochem
• Индустрия

Търси: Клиенти

Ecotherm Austria GmbH

www.ecotherm.com

ECOTHERM е водеща марка за устойчиви, спестяващи място и енергия системи за топла вода, пара и соларна топлинна енергия за хотелите, болниците и индустрията. Фирма ECOTHERM работи в целия свят; с главно седалище, производство и научноизследователска и развойна дейност в Австрия и центрове за техническа поддръжка в Дубай и Мексико. ECOTHERM е Вашият надежден партньор и доставчик на решения с хиляди успешни референции.

Фирмата е доставчик на:
• Готови до ключ решения за топла вода, пара и соларна енергия
• Производство на пара от слънчева енергия, процесна топлина и охлаждане •
Решения Power-to-Heat
• Електрически парни котли и котли за гореща вода
• Високопроизводителни водонагреватели

Търси: дистрибуционни партньори с добри контакти с проектантски бюра за би-това техника и инвеститори за хотели, болници и индустрията, фирми, рабо-тещи в областта на изграждането на съоръжения, инсталатори и хотелски ве-риги.

smart bioservices GmbH BIOGEST

www.biogest.at

Фирма BIOGEST® е международен производител на инсталации за биометан и биогаз със седалище в Австрия и клонове във Франция, Италия, Румъния, Сърбия, Чехия, Великобритания и САЩ.С екипа си от над 70 висококвалифицирани служители вече сме реализирали над 170 проекта за биогазови инсталации и за производство на ток и биометан в целия свят. Рабо-тим по разработка на проекти, инженерно проектиране, съвместни инвестиции, напълно завършено строителство, обслужване, както и експлоатация и техническа поддръжка на инсталации за биометан и биогаз с различен капацитет.

Търси: потенциални клиенти, както и с големи селскостопански предприятия, дистрибуционни партньори, работещи в областта на производството на селс-костопанско оборудване, селскостопански партньори за сферата на дейност в областта на изграждането и експлоатацията на собствени инсталации OPO (Own Plant Operations).

SOLID Solar Energy Systems

www.solid.at/en

SOLID Solar Energy Systems (SOLID SES) е компания за цялостен инженеринг, която предоставя ориентирани към клиента решения за планиране и експлоа-тация на широкомащабни системи за слънчева топлинна енергия.

SOLID обединява изключителни познания, опит в пазарното приложение и научноизследователска и развойна дейност в областите на планиране и експлоатация на широкомащабни системи за слънчева топлинна енергия и слънчеви топлинни технологии (колектори, дългосрочни акумулатори и термо-помпи). \

Търси: клиенти/партньори

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

www.tuv.at

TÜV AUSTRIA е независима тестова и сертифицираща компания с клонове в 31 държави в цлия свят и над 3000 служители. Професионалната експертиза на Групата TÜV AUSTRIA е добре позната в об-ластитите на техниката, безопасността, околната среда. Качеството и устойчи-востта гарантират техническа безопасност за предприятията и потребителите, опазва ресурсите и допринася за подобряването на качеството на продуктите и услугите.

В енергийния сектор TÜV AUSTRIA е надежден партньор за проектантите, мон-тажниците и операторите на (електроразпределителни) мрежи от всякакъв вид и предлага инспекции, тестове и сертифициране в акредитираната и неакреди-тираната област (напр. Сертификация за въглероден отпечатък; Затъмнение; Енергия одити и управление на енергията: подобряване на енергийната ефек-тивност; Вятърна енергия и вятърна енергия; Водород)

Търси: Клиенти

VERAUT Verfahrens- und Automationstechnik Gesellschaft m.b.H.

www.veraut.at

Фирмата е специализирана в разработката на продукти и услуги в областта на безжичното предаване на данни чрез UMTS (3G), LTE (4G), Narrowband IoT и/или Sub-GHz радиотехнология. Най-голямото ноу-хау на фирма VERAUT е в об-ластта на безжичното предаване на данни, на Ultra-Low-Power технологиите, както и на решенията за области с потенциално експлозивна атмосфера (ATEX области).

Търси: представители и клиенти за продуктовите линии VERIBOX-MINI, NarrowBand IoT и ултразвуковите водомери, с електроснабдителните дружес-тва/мрежовите оператори в областта на природния газ и водата.


За контакти и повече информация:
Даниела Димова
Австрийско посолство – Търговски отдел
T +359 2 452 29 70
М +359 897 91 52 48
Е sofia@advantageaustria.org

Translate »