BWA-BG

Национален семинар на БАВ, 26 – 27 септември 2019, Старосел

Българска асоциация по водите организира Национален семинар „Инвестиции във водния сектор – източници и неотложност“. Събитието предстои да се проведе на 26 и 27 септември 2019 г. в  Старосел.

Акцент в семинара ще бъде поставен върху предизвикателствата за бенефициенти, мениджъри, инженери, експерти при изпълнението на водни проекти у нас. За целта от БАВ ще съберем управители на ВиК оператори и директори в дружествата, строители, проектанти, доставчици на материали, специалисти – строителен надзор, както и представители на държавни институции и финансиращи организации, за да търсим заедно отговори на ключови въпроси, свързани с реализирането на проектите.

В рамките на програмата ще бъдат обсъдени ангажиментите на участниците в инвестиционния процес и критични фактори за успешното изпълнение на проекти. Ще бъдат разгледани възможностите за финансиране на водния сектор в страната – с ресурси от различни източници. Ще се обърне внимание на международния опит по темата – по специално в държави близки до България. Не на последно място ще бъде коментирано инвестирането в язовири и превенция от наводнения.

Поканени за участие в семинара са представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на икономиката (МИ), Министерство на енергетиката (МЕ) и др. Покани за участие ще получат Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Фонд на фондовете (ФФ), Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Българска банка за развитие (ББР) и др.

За информация и координация – Вили Михайлова, тел: 0879525047

Translate »