BWA-BG

ПЛАНОВЕ ЗА ОЦЕНКА РИСКА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

 

5 март 2019 г.,  гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 83
Учебен център АКВАХИМ

ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА

През 2018 г. на конференцията „Качество и контрол на питейните води“,организирана от БАВ, по инициатива на участниците се създаде работна група за изготвяне на методика за оценка риска на водоснабдяването, във връзка с приетата на 16 януари 2018 г. „Наредба за изпълнение и допълнение на Наредба  №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“.

В хода на работата на работната група се установи, че изготвянето на подобни планове е комплексна задача, която изисква участието на повече от един специалист от дадено дружество, а понякога и партньорство между отделни дружества дори и активното участие на институциите.

На семинара ще бъдат представени анализите на работната група, примери от практиката на най-напредналите в тази дейност ВиК оператори и международния опит на партньори на БАВ.

За участие ще бъдат поканени и представители на Министерство на здравеопазването, вкл. Регионалните здравни инспекции, МРРБ и МОСВ с очакването семинарът да се превърне в мястото на което очакванията на институциите и реалността ще намерят допирна точка.

ОСНОВНИ ТЕМИ

  • Нормативна уредба по отношение на изготвяне на Планове за оценка на риска на водоснабдяването. Съществуващи нормативни актове и очаквани бъдещи промени;
  • Концепция на Световната Здравна Организация по отношение на разработването на Планове за оценка на риска на водоснабдяването;
  • Примери от добри международни практики;
  • Опитът на „Софийска вода“ АД при оценка на риска при доставяне на питейна вода;
  • План за изпълнение. Анализ на използваните дезинфектанти, методи и процеси на обеззаразяване;
  • Подходи и принципи за оценка на риска по отношение на микробиологичните опасности при питейните води.

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ

Таксата за участие включва достъп до семинара, сет материали, кафе – паузи, обяд и при проявен интерес участие, както в организираната от БАВ конференция на тема Вода и Енергия/Water and Energy , така и посещение на  изложението WATER TECH EXPO  на 6 март 2019 г. в Интер Експо Център.

Таксата е 175 лв. без ДДС. Тя може да бъде заплатена по банков път, след изпратен регистрационен формуляр. При желание оригинална електронна фактура ще бъде изпратена по и-мейл, в срок до 5 работни дни след получено плащане.

ФИРМЕНО УЧАСТИЕ

Възможностите за партньорство могат да бъдат видяни в по-долу

Translate »