Skip to main content

Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“, водено от основните си цели и средства, участва като основен партньор в проект „Справяне със замърсяването с опасни вещества в басейна на река Дунав посредством измерване, управление, базирано на моделиране и изграждане на капацитет“ – DANUBE HAZARD m3c.

Проектът се осъществява по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 – Interreg Danube Transnational Programme (DTP). Съфинансирането е осигурено от Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ и Европейски инструмент за съседство. Участието на БАВ е съфинансирано от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът има за цел да постигне траен и ефективен транснационален контрол за намаляване на замърсяването на водата с опасни вещества. По-конкретна задача е обединяване усилията на всички държави от басейна на река Дунав, в търсене на ефективни начини за справяне със замърсяването, чрез подобряване на мониторинга, управлението и наличните модели за оценка на замърсяването, както и чрез изграждането на административен капацитет.

Съществена част от проекта е осъществяването на двудневно обучение с представители на заинтересованите страни: институции (Министерство на екологията и водите /МОСВ/, Министерство на земеделието /МЗ/, Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/, Изпълнителна агенция Околна среда /ИАОС/, Регионални инспекции по околна среда и водите /РИОСВ/, Регионални здравни инспекции /РЗИ/, ВиК оператори и др. Обучението е безплатно след предварителна регистрация, която можете да направите във формата по-долу

Забележка: Местата за събитието са ограничени. Записването ще става до изчерпване на капацитета. В случай, че решите да останете за практическата част на обучението и/или Семинара по качество на питейни води – нощувката не се покрива от организаторите.

Краен срок за регистрация: 20.06.2022 г.

Обучение по проект Danube Hazard m3c

Име и фамилия (задължително)

Месторабота (задължително)

Длъжност

Email (задължително)

Телефон (задължително)

Ще нощувам на 22.06Няма да нощувам на 22.06

Translate »