[vc_single_image image=“8337″ img_size=“full“]

Въпроси от управителя на „Аква Хармония“ ЕООД и отговори от страна на БАВ:

1) Може ли да предоставите информация за банкова сметка, където да се преведе гаранцията за участие (по т. III.1.1. от Публичната покана)
Банковата сметка е:
IBAN: BG17UNCR96601087301407
BIC: UNCR BGSF
Търговска банка: УниКредит Булбанк, София, клон Лозенец

2) Във връзка с т. III.2.1 – 4 от Публичната покана: „Кандидатът посочва в предложението подизпълнителите и дела от поръчката, които ще им възложат, ако възнамеряват да предложат такива. В този случай, те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.“,
Моля, уточнете:
2.1) Освен Декларацията за използване на подизпълнители, трябва ли да се представят други доказателства за поетите от подизпълнителите задължения. Ако „ДА“, какви доказателства са необходими?
Съгласно българското законодателство, в случай, че кандидатът използва подизпълнител(и) той трябва да представи доказателство за поетите от поизпълнителя(ите) задължения. Това трябва да са документи, пряко свързани с дейността на подизпълнителя(ите) и доказващи неговата/тяхната експертиза по възложените им задължения.

2.2) Подизпълнителите трябва ли да попълва също декларацията по чл.12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 (т.III.2.1 от Публичната Покана) или други декларации.
Съгласно българското законодателство, подизпълнителя(ите) трябва да попълни(ят) всички документи, които се предоставят и от кандидата в процедурата, удостоверяващи правния статус, както на етап кандидатстване, така и на етап подписване на договор.

3) Моля да предоставите информация за съдържанието на работните пакети (WP Т1, WP T2, WP T3 и WP T4) по т. II.2 от Публичната покана, във връзка с научната експертиза за подпомагане на дейността на БАВ при изпълнение на проекта.
Информация за работните пакети можете да намерите в одобрената апликационна форма по проекта на този линк.