BWA-BG

Втора работна среща по проект WATenERgy CYCLE

Българска асоциация по водите бе представена на втората проектна среща от председателя на Асоциацията – инж. Иван Иванов и комуникационния мениджър по проекта – Димитър Михалков. По време на посещението те направиха кратки презентации по предадените и приети доклади по работен пакет 3 на проекта (за прилагане на водната рамкова директива при възстановяване разходите, свързани с добиване на вода, воден и енергиен одит на страните партньори и трансгранични климатични промени и тяхното въздействие), а също така и по работен пакет 5, касаещ изпълнението на пилотните дейности.

Като втора част от визитата на гостите бе представена градската пречиствателна станция за питейни води на столицата на Кипър, като интересното при нея е, че тя обезсолява морската вода и след това помпажно я доставя до няколко населени места, включително до Никозия.

Translate »