УАСГ

УАСГ – Университет по архитектура, строителство и геодезия

кратка история

Университетът е основан като Висше техническо училище през 1942 г. В 1945 г. то се преобразува в Държавна политехника. През 1953 г. се формира Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. – на Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС). На 21 юли 1995 г. с решение на Народното събрание ВИАС е преобразуван в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

обща информация

  • Брой на студентите: 5000 (вкл. 486 задочници, 352 чуждестранни студенти и 50 докторанти);
  • Академичен персонал, редовни преподаватели – 364 (вкл. 25 професори, 147 доценти, 168 асистенти, 24 преподаватели; от тях 250 са доктори на науките;
  • Академичен персонал, хонорувани преподаватели – 212 (вкл. 60 преподаватели с докторска степен);

За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 5900 архитекти и 25000 инженери.
Факултетите на университета са пет на брой – Архитектурен, Строителен, Хидротехнически, Геодезически, Транспортен. Съществуват 33 катедри, като в тях се подготвят висши кадри по следните специалности: Архитектура, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Водоснабдяване и канализация, Хидростроителство и Геодезия.

Брошура на университета

сайт на уасг