Skip to main content
Търсене

Курсът е предназначен както за служители в пречиствателни станции за питейни води, така и за специалисти които желаят да получат допълнителна квалификация в тази област Засегнати са много теми като: изисквания към качеството на питейните води – нормативна уредба и европейско законодателство, лабораторни анализи, микробиология, контрол на качеството на водата, методи и съоръжения за пречистване и обеззаразяване на природните води, технология на пречистване на повърхностните води, отстраняване на алгии и зоопланктон  от водата. Водещ преподавател на курса е проф. д-р инж. Петър Калинков, дългогодишен преподавател в УАСГ и зам. председател на БАВ.

Translate »