Корпоративно членство в БАВ

Корпоративно членство в БАВ

За получаване на корпоративно членство в БАВ, благодарение на което ще получите достъп до важна и актуална информация, засягаща отрасъл ВиК, е необходимо да представите или по електронен път на нашия и-мейл, или в централния офис на Асоциацията следните документи:

  1. Молба за корпоративно членство
  2. Копие от съдебната регистрация на фирмата / Актуално състояние на фирмата (може и електронно от Търговския регистър)

След одобрение, получено на редовно заседание на Управителния съвет на БАВ ще получите уведомително писмо. След това, но не по-късно от края на календарната година трябва да бъде заплатен годишен членски внос по банков път. Размерът му за 2022 г., приет от Общото събрание на 4 април 2022 г., е по 5 лв. на човек от списъчния състав на фирмата, но не по-малко от 1000 лв. В случай, че се нуждаете от оригинална фактура, за да извършите плащането, моля, свържете се с нас на официалния ни и-мейл адрес.

Банковата сметка на БАВ е следната:

IBAN : BG 17 UNCR 9660 1087 3014 07
BIC : UNCR BGSF
Търговска банка: УниКредит Булбанк, София, клон Лозенец

ВиК дружества – корпоративни членове на БАВ

Фирми – корпоративни членове на БАВ