BWA-BG
02 963 26 69 / 0885 508 305 bwa.sofia@gmail.com

Danube Hazard m3c

Българска асоциация по водите (БАВ) е значим партньор в международния проект „Справяне със замърсяването с опасни вещества в басейна на река Дунав посредством измерване, управление, базирано на моделиране и изграждане на капацитет“ Danube Hazard m3c. Проектът се осъществява по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 – Interreg Danube Transnational Programme (DTP). Съфинансирането е осигурено от Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ и Европейски инструмент за съседство. Участието на БАВ е съфинансирано от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът има за цел да постигне траен и ефективен транснационален контрол за намаляване на замърсяването на водата с опасни вещества. По-конкретна задача е обединяване усилията на всички държави от басейна на река Дунав, в търсене на ефективни начини за справяне със замърсяването, чрез подобряване на мониторинга, управлението и наличните модели за оценка на замърсяването, както и чрез изграждането на административен капацитет.

Водещ партньор в проекта е Техническият университет във Виена, Австрия. Заедно с него партньори са организации от редица държави от водосборната област на р. Дунав – Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Молдова, Румъния, Словения, Словакия, Украйна, Унгария, Хърватия, Сърбия, Черна гора и Чехия. Съгласно Рамковата директива на Европейския съюз (ЕС) за водите, замърсяването с опасни вещества е основен проблем за качеството на водата в басейна на река Дунав, който трябва да бъде решен. Това се отнася и за държави извън ЕС, които се ангажират да преследват подобни цели, в рамките на Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR).

БАВ е важен партньор в проекта, тъй като участието на организацията осигурява пряк обхват на най-подходящите заинтересовани страни и практици в областта у нас. И по-специално спомага за тяхното ангажирано участие в дейностите за изграждане на капацитет, в избора на сценарии и мерки в интерпретацията на резултатите от моделирането за българския пилотен регион (река Вит) в WP T2 Inventory, както и за цялата българска територия в WP T3 Modelling pilot regions. БАВ притежава технически капацитет и знания, както и ресурси за координиране и изпълнение на дейностите по измерване и моделиране в българския пилотен регион, чрез собствен персонал и с помощта на експертни групи от подизпълнители.

Реализирането на дейностите, за които БАВ отговаря, е свързано и с тясното сътрудничество с няколко важни институции, сред които Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към Българска академия на науките (БАН), Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Ловеч, а също така и ВиК дружества, в обхвата на които попадат населени места от водосбора на река Вит, избрана за пилотен водосбор за България.

Постигнатото от БАВ до момента по проекта е свързано със сключване на договор за национално съфинансиране с МРРБ и успешно кандидатстване за авансово плащане. И още: екипът на Асоциацията води ползотворни преговори с няколко важни институции, от които зависи осигуряването на информацията, необходима за създаването на българската база данни за опасни вещества. Освен това представителите на БАВ са в процес на подготовка на документацията за тръжна процедура, посредством която ще бъде закупено необходимото за изпълнение на проекта оборудване.

Проблемът, свързан със замърсяването на опасни вещества в басейна на река Дунав, е актуален и значим, и резултатите от изследването ангажира вниманието на българските институции.

Translate »