DANUBE HAZARD M3C

Българска асоциация по водите (БАВ) е значим партньор в международния проект „Справяне със замърсяването с опасни вещества в басейна на река Дунав посредством измерване, управление, базирано на моделиране и изграждане на капацитет“ Danube Hazard m3c. Проектът се осъществява по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 – Interreg Danube Transnational Programme (DTP). Съфинансирането е осигурено от Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ и Европейски инструмент за съседство. Участието на БАВ е съфинансирано от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът има за цел да постигне траен и ефективен транснационален контрол за намаляване на замърсяването на водата с опасни вещества. По-конкретна задача е обединяване усилията на всички държави от басейна на река Дунав, в търсене на ефективни начини за справяне със замърсяването, чрез подобряване на мониторинга, управлението и наличните модели за оценка на замърсяването, както и чрез изграждането на административен капацитет.

Водещ партньор в проекта е Техническият университет във Виена, Австрия. Заедно с него партньори са организации от редица държави от водосборната област на р. Дунав – Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Молдова, Румъния, Словения, Словакия, Украйна, Унгария, Хърватия, Сърбия, Черна гора и Чехия. Съгласно Рамковата директива на Европейския съюз (ЕС) за водите, замърсяването с опасни вещества е основен проблем за качеството на водата в басейна на река Дунав, който трябва да бъде решен. Това се отнася и за държави извън ЕС, които се ангажират да преследват подобни цели, в рамките на Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR).

БАВ е важен партньор в проекта, тъй като участието на организацията осигурява пряк обхват на най-подходящите заинтересовани страни и практици в областта у нас. И по-специално спомага за тяхното ангажирано участие в дейностите за изграждане на капацитет, в избора на сценарии и мерки в интерпретацията на резултатите от моделирането за българския пилотен регион (река Вит) в WP T2 Inventory, както и за цялата българска територия в WP T3 Modelling pilot regions. БАВ притежава технически капацитет и знания, както и ресурси за координиране и изпълнение на дейностите по измерване и моделиране в българския пилотен регион, чрез собствен персонал и с помощта на експертни групи от подизпълнители.

Реализирането на дейностите, за които БАВ отговаря, е свързано и с тясното сътрудничество с няколко важни институции, сред които Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към Българска академия на науките (БАН), Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Ловеч, а също така и ВиК дружества, в обхвата на които попадат населени места от водосбора на река Вит, избрана за пилотен водосбор за България.

Постигнатото от БАВ до момента по проекта е свързано със сключване на договор за национално съфинансиране с МРРБ и успешно кандидатстване за авансово плащане. И още: екипът на Асоциацията води ползотворни преговори с няколко важни институции, от които зависи осигуряването на информацията, необходима за създаването на българската база данни за опасни вещества. Освен това представителите на БАВ са в процес на подготовка на документацията за тръжна процедура, посредством която ще бъде закупено необходимото за изпълнение на проекта оборудване.

Проблемът, свързан със замърсяването на опасни вещества в басейна на река Дунав, е актуален и значим, и резултатите от изследването ангажира вниманието на българските институции.

През месец март и април 2021 г. бяха завършени и пуснати в действие измервателните станции с отдалечен достъп, предвидени  да бъдат изградени по проекта. Фирмата, отговорна това да се случи – Хардуер Дизайн, бе избрана след тръжна процедура. Част от измервателната апаратура (измерване на мътност) е на фирма HACH, като за отдалеченият достъп до всички измервания на мониторинговата система се използва Mobile Sensor Management (MSM), част от Claros, Water Intelligence System платформата на фирма Hach. Освен мътността на водата, други параметри, които се следят са нейната температура (със сензор на Delta Instruments) и нивото в речното корито (с помощта на сензор на фирма Vega) на 3 места от р. Вит.