BWA-BG

Експлоатация на външни ВиК мрежи

Целта на курса е да се дават практични знания, полезна информация и данни за наличните водни ресурси в света и България, кръговрата на водата в природата. Засегнати са много теми като: основни понятия в хидрологията и хидравиката, качество на природната вода в Р България и методи за нейното пречистване, водоснабдителни системи, схеми и основни елементи на водоснабдителните системи, водовземни съоръжения от повърхностни и подземни води, канализация на населени места – видове отпадъчни води, схеми и съоръжения, външни водопроводи и канализация, помпи и помпени станции, безизкопни технологии и др.

Translate »