Център за професионално обучение Водоснабдяване и Канализация към БАВ (ЦПО ВиК към БАВ)

ЦПО „ВиК“ е специализирано учебно-квалификационно звено в състава на Българска асоциация по водите (БАВ).

Създаден е с Протокол №1/29.01.2009 г. от заседание на Управителния съвет на БАВ и е лицензиран на 15.02.2012 г. от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерския съвет. Взаимоотношенията на ЦПО „ВиК“ с държавните и общински органи, физическите и юридическите лица се осъществява от председателя на БАВ и/или директора на Центъра.

ЦПО „ВиК“ осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по професия или част от професия, както и нейното усъвършенстване.

През 2016 г., съгласно Наредба № 2 на МОН от 08.09.2015 г. и при спазване на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство в Република България, е разработена система за осигуряване качеството на професионалното образование и обучение. Системата за осигуряване на качеството е структурирана и цялостно логически обвързана с планирането на дейността на Центъра в дългосрочен, средносрочен и краткосрочен план.

Дейността на ЦПО „ВиК“ се подчинява на следните принципи:

  • Законосъобразност – осъществява дейността си в съответствие с действащата нормативна база на Република България.
  • Равнопоставеност – не се допуска пряка или непряка дискриминация под формата на ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.
  • Партньорство и тясно взаимодействие с държавните органи и органите на местна власт, организациите на работодателите и на работниците и служителите, колективни органи в областта на социалния диалог, неправителствени организации, учебни и научно-изследователски организации, потребители на кадри и др. в областта на професионалното обучение, заетостта и стопанското управление.

Основните задачи на Центъра са:

  • Извършване на професионално обучение по специалности, определени в Националната класификация на професиите.
  • Провеждане на професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно конкретни програми по чл. 9 и чл. 10 от Закона за професионалното образование и обучение.
  • Улесняване интегрирането на младите хора в обществото и насърчаване тяхната инициативност.
  • Непрекъснато усъвършенстване на придобитите знания и умения по определени специалности.
  • Изграждане на система за постоянно професионално обучение през целия живот, основана на:-

– Достъпност за всички възрасти, райони и населени места;
– Прозрачност за потребителя и заявителя на образователни и квалификационни услуги;
– Гъвкавост по отношение на темповете в развитието на науката, техниката и технологиите;
– Динамичност спрямо потребностите на пазара на труда;
– Съобразяване с възможностите и потребностите на обучаемите;
– Изграждане на ключови умения и приобщаване към ценностите на гражданското общество;
– Сътрудничество и социално партньорство със заявители и потребители на кадри, създаване и активно поддържане на международни контакти;
– Приложение на успешни иновативни стратегии за учене и качествено професионално обучение.

Основни курсове, предлагани от ЦПО „ВиК“ към БАВ

Filter

Специализирани курсове, предлагани от ЦПО „ВиК“ към БАВ

Filter