Skip to main content
Търсене

Курсът е продължение на основен курс „Пречистване на отпадъчни води от населени места“ и в него са засегнати подробно темите: законови и нормативни изисквания към качествата на водните емисии, специфични микробиологични показатели на биологичното пречистване на отпадъчни води, процеси при биологично пречистване със суспендирана биомаса (биобасейни), технологични особености при управлението на биологичното стъпало.

Translate »