Skip to main content
Търсене

На 27.09.2022 г. по проект IWRM DaMe (Двурегионален подход за Интегрирано управление на водните ресурси и мулти национално сътрудничество в областта на водоснабдяването и повторно използване на водите в малки ВиК системи в крайречните басейни на Дунав и Меконг) се проведе първа конференция „Интегрирано управление на водите: Технически решения за малки населени места по басейни на реките Дунав и Меконг“. На събитието презентации, които можете да намерите по-долу, по предварително готова програма направиха представители от трите основни държави по проекта: България, Германия и Виетнам. Посещението в страната ни от страна на чуждестранните гости включваше експертни разговори в Университета по архитектура, строителство и геодезия, както и работно посещение на Софийската градска пречиствателна станция за отпадъчни води „Кубратово“.

ЛекторИнституцияПрезенцатия
1.д-р Габриеле Валензик и проф. К. У. РудолфИнститут за екологично инженерство и управление на университета във Witten / HerdeckeGovernance for Local Water Management as Pre-Condition of Successful IWRM
2.инж. Красимира Кузманова и проф. д-р инж. Димитър АличковУниверситет по архитектура, строителство и геодезияLegislative Framework of Integrated Water Management in Bulgaria
3.д-р Тран Ти Минх ХангУниверситет за наука, неразделна част от Националния университет на Виетнам, ХанойLegislative and institutional framework for integrated water resource management in Vietnam – Mekong case-study
4.проф. К. У. Рудолф и д-р Габриеле ВалензикИнститут за екологично инженерство и управление на университета във Witten / HerdeckePiloting Water Reuse for Shrimps Farms in context to the implementation of IWRM
5.д-р инж. гл. ас. Ирина Ангелова и проф. д-р инж. Димитър АличковУниверситет по архитектура, строителство и геодезияTechnologies applicable in Integrated Water Management for small settlements and reuse
6.доц. Фам Ти ТуиУниверситет за наука, неразделна част от Националния университет на Виетнам, ХанойWastewater reuse in Vietnam: Potential and Technologies

Резюме на проекта

Дунав и Меконг са трансгранични реки с изключително социално-икономическо и екологично значение. Обмяната на опит, идеи и технологии в областта на интегрираното управление на водните ресурси (ИУВР) между държавите в поречието на двата големи речни басейна, ще доведе до реализиране на решения с висок потенциал за развитие, съгласно стратегиите и стандартите на ЕС, националните правителства и местните власти.

Проектът ще структурира информация и данни, ще стимулира комуникацията между държавите в поречието на двете реки и ще инициира дискусии за двурегионалния подход по ИУВР. Освен това, проектът предвижда дейности на мулти национално сътрудничесто в областта на (a) малките водоснабдителни системи, (b) повторно използване на водите в селското стопанство и (c) дистанционния мониторинг на водите в подкрепа на прилагането на ИУВР в селските райони.

Иновативните технологии за (a), (b), (c) са резултат от предходна изследователска дейност на партньорите и са основа за разработване на концепции за прилагане на ИУВР. В рамките на дейностите по мулти национално сътрудниечесто се предвижда обмен на ноу-хау и развитие на технологиите до ниво TRL4 за прилагане в избрани обекти в двата речни басейна, съгласно индивидуалните потребности и изисквания на партньорите.

Цели на проекта

Общата цел на проекта е да стимулира дейностите на мулти национално сътрудничесто чрез структуриран и организиран обмен на информация и данни между институции и лица, отговорни за прилагането на дейностите по ИУВР в двата големи речни басейна.

Проектът ще акцентира върху мерките за ИУВР в земеделските и селските региони, което е приоритет за правителствата в Европа (Германия и България) и в Югоизточна Азия (Лаос и Виетнам). Мерките за ИУВР са базирани на технологични решения в областта на (a) малките водоснабдителни системи, (b) повторно използване на водите в селското стопанство и (c) дистанционния мониторинг на водите.

Резултати от проекта

Изводите от двурегионалния подход за ИУВР ще бъдат обощени в доклад, съдържащ:

  • Решения, приложими за целевите региони в басейните на река Дунав и река Меконг в партньорските държави;
  • Решения, подходящи за прилагане в други речни басейни.

Ще бъде изготвен наръчник за най-добри практики, който да обединява опита от осъществените дейности на мулти национално сътрудничесто и концепции за проектиране, изграждане и експлоатация на малки водоснабдителни системи, съоръжения за повторна употреба на води в селското стопанство и системи за дистанционен мониторинг на водата.

Научни достижения на проекта

Научните достижения на проекта ще се реализират с успешното прилагане на дейностите по ИУВР, базирани на модерни технологични решения в областта на малките водоснабдителни системи, повторно използване на водата в селското стопанство, дистанционен (цифровизиран в реално време / онлайн) мониторинг на водите. Ще бъдат досигнати високи стандарти по технически, екологични, финансови и социални показатели на дейностите по ИУВР, в контекста на изискванията на избраните обекти в двата речни басейна в ЕС (Дунав) и Югоизточна Азия (Меконг).

Освен реализирането на научните достижения на проекта на „макро ниво“ (общ подход по ИУВР) и „микро ниво“ (мулти национално сътрудничесто между страните в двата крайречни басейна),  предизвикателство за екипа ще бъде сближаването на различните културните в Европа и Югоизточна Азия, като и осъществяване на партньорството на академичните среди и индустрията в управлението на водите.

Translate »