Други важни документи

Други важни документи

МРРБ

  • Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура (ДВ, бр. 97 от 2004 г.)

МОСВ

  • Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции (обн.ДВ, бр.10/2002 г.)
  • Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (обн. ДВ, бр.39/2002 г.)
  • Устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети (обн. ДВ, бр.25/2003 г.)