Българска асоциация по водите (БАВ) е организация с нестопанска цел, която е учредена на 1 декември 2005 г. в гр. София.

В нея членуват юридически и физически лица /експерти/, които имат интереси, свързани с водоснабдяването и канализацията, включително качеството и пречистването на питейни, индустриални, селскостопански и отпадъчни води; управлението, опазването и използването на водните ресурси.

Юридическите лица са колективни членове. Към тях се отнасят регионалните и местни търговски дружества “ВиК”, проектантски, строително-монтажни, производствени, експортни, импортни и други компании.