bench_chist

Същност на процеса

Реформата в отрасъл ВиК в България е от изключително значение за постигането на всички критерии по отношение на качеството на услугите във ВиК отрасъла до 2020 г. С изпълнение на предвидените дейности се цели постигането на надеждини водни съоръжения и води с високо качество, висока ефективност на извършваните процеси и предоставени услуги.

Сравнителният анализ за съпоставка на дейността на ВиК операторите (бенчмаркинг) е доказан управленски инструмент за подобряване на дейността на операторите, чрез систематично търсене и адаптиране на водещи практики в отрасъла. Той не е еднократно действие, а периодичен процес, който съдържа следните две стъпки: оценка на представянето и подобрение на представянето.

Модерната концепция за вътрешен бенчмаркинг е разработена за първи път през периода на 1970-1980 г. от Ранк Ксерокс (Rank Xerox). В резултат на вътрешният анализ, който е направил тогава и от предприетите мерки са постигнати над 25% намаление на оперативните разходи на компанията.

Във водният сектор, бенчмаркинга се прилага в началото на 90-те години, предимно в скандинавските страни (Холандия, Дания). Петнадесет годишен опит в Холандия, показва, че чрез системата на прилагане на бенчмаркинг е постигнато намаление на разходите в услугата доставяне на вода с 26% (преди корекция с инфлация). В същото време се запазва напрекъснатия стремеж за предоставяне на по-качествени услуги и запазване на инвестиционния потенциал.

Европейското сътрудничество за бенчмаркинг (EBC) стартира през 2004 г. от националните асоциации по водите и няколко ВиК дружества в Дания, Финландия, Холандия, Норвегия и Швеция. Мисията на EBC е да подпомага (основно) европейски ВиК дружества в текущия процес на подобряване на ефективността и прозрачността на дейността им посредством:

– Предоставяне на национална/ международна програма за бенчмаркинг за ВиК услуги;

– Предоставяне на платформа за обмяна на добри практики в областта на управлението и експлоатацията;

– Обмяна на познания за и опит в бенчмаркинга;

– Създаване на контакти.

От 2007 г., Европейската бенчмаркинг кооперация (EBC) провежда международна програма за бенчмаркинг, чиято цел е да подобри дейността на ВиК дружествата. В момента повечето участващи дружества са от Западна Европа, но през 2012 г. успешно е тествана централна структура за бенчмаркинг в Румъния, чиято цел е съвместното организиране на национални/ регионални бенчмаркинг програми за местни компании.

Настоящият документ е разработен въз основа на методологията на Европейската бенчмаркинг кооперация. Основната идеология на тази методика е свързана с подобряването на бизнес процесите във ВиК операторите чрез сравняване, изучаване и анализ. Нейната цел не е свързана с регулиране на операторите или класиране.

С цел стандартизиране, методологията на Европейската бенчмаркинг кооперация използва основните индикатори залегнали в добре познатата в международния воден сектор методика на Международната асоциация по води, като в отделни случаи за по-голяма детайлизация и яснота са разработени и нови индикатори.

Методологията на Европейската бенчмаркинг кооперация разглежда три нива на бенчмаркинг: базово, стандартно, високо ниво.

допълнителна информация

Публичен доклад
 
Втора годишна среща по проекта