Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

БАВ е бенефициент по европейски проект

за насърчаване на заетостта във водния сектор в България, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Българска асоциация по водите (БАВ), в качеството си на бенефициент, подписа договор по проект BG05M9OP001-4.001-0162 „Насърчаване на заетостта във водния сектор“ по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, с финансиране от Европейския съюз (ЕС). Това се случи в сградата на Министерството на труда и социалната политика на ул. Триадица в София, на 6 ноември 2017 г. Общата стойност на проекта е 125 854 лв., от които 118 794 лв. са безвъзмездна финансова помощ по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ), и 7060 лв. – собствен принос. Начало на проекта: 01.12.2017 г. Продължителност: 10 месеца.

Проектът представлява комплекс от дейности, идентифицирани на основата на обективните нужди на водния сектор в Република България от квалифицирана работна сила, популяризиране на дейностите, свързани с развитието и ефективността на сектора и адаптирането на процесите, подходите и човешкия капитал към общоевропейското ниво на развитие и ефективност. Включени са дейности за трансфер на добри практики, иновативни подходи, методи за повишаване на квалификацията и потенциала за развитие на заетите и заинтересованите лица във водния сектор. В проекта са предвидени серия от анализи, консултации, проучвания, обучения, семинари и др. мероприятия за постигане целите.

Партньор на Българска асоциация по водите е Унгарска асоциация по водоснабдяване – Тhe Hungarian Water Utility Association (MaVíz). Проектното предложение попада в полето на обхват на компонент 2 от процедурата – за дунавски партньорства за заетост и растеж, като ще подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньорите от двете страни. Това ще стане чрез изследване, идентифициране и внедряване на иновативни подходи и практики от Унгария във връзка със задоволяване нуждите на пазара на труда и качеството на работните места във водния сектор. Както и чрез изграждането на административен капацитет за устойчиво развитие на сектора от гледна точка на човешкия капитал. Идентифицирано е съответствие на предвидените дейности и мероприятия с четири от инвестиционните приоритети към тематичните цели, като разработеното проектно предложение е съобразено със съответните специфични цели, целеви групи и допустими дейности. Не на последно място дефинираните дейности, поставените цели и резултати са в пряка връзка с целите на приоритет 2 по процедурата и отразяват изискванията за принос към постигане на индикаторите за изпълнение и резултат.

Проектът цели чрез дефинираните дейности и мероприятия към тях да се подпомогне задоволяването на нуждите на водния сектор в областта на човешките ресурси, развитието и надграждането на умения и знания на заетите и заинтересованите страни, за да се отговори на съвременните изисквания за поддържане, развитие и експлоатация на системите и съоръженията, предоставянето на услуги и опазването на водния ресурс. Така целите може да бъдат сведени от няколко подцели:

  1. Идентифициране на нуждите от квалификация и надграждане на знанията и уменията на заетите лица във водния сектор, на потенциално заетите лица, както и на предлагащите заетост в сектора.
  2. Изграждане на стратегически подход и методи за прилагане на работещи модели за задоволяване на идентифицираните нужди.
  3. Пилотно прилагане на резултатите от анализите, идентифицираните нужди, формулираните подходи и методи.

За изпълнението на целите неизменно ще бъде използван опитът на партньора от унгарска страна, като се идентифицират иновативните практики, изпълнявани успешно от негова страна, и се приложи програма за трансфера и адаптирането им към българската среда във водния сектор.

Предстои да се направи оценка на постигнатите резултати за приложимостта на иновативните елементи. Оценката ще включва следните параметри:

  • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и на тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група;
  • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта;
  • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнатите резултати.

За оценката ще се използват проучвания, протоколи, доклади от срещи, анкети за обратна връзка и т.н. Интервюта с екипа по проекта и целевите групи са друга опция за получаване на информация за целите на оценката и др.

Интернет адресът на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България е: www.eufunds.bg

Квалифицираните кадри извън столицата намаляват

През последните години се наблюдава тенденция от липса на квалифицирани кадри в отрасъл ВиК в населени места извън София. Инженерите – специалисти в областта, много често не се връщат в родните си населени места. Това поражда затруднения при намиране на квалифицирани кадри, особено в периферните райони на страна, които да бъдат наети в местните ВиК дружества и пречиствателни станции.

 В някои страни от Европейския съюз се прилагат различни техники с цел задоволяване на нуждите от квалифицирани кадри в отрасъла. Разработени са обучителни програми на база определен брой кредити. Това дава възможност на специалисти с висше образование, които не са с профил ВиК, да придобият правоспособност да работят във ВиК дружества и пречиствателни станции.

В рамките на тази дейност ще бъдат разгледани добри практики в работата на Унгарската асоциация по водоснабдяване (MaVíz) във връзка с обучителни програми и техники за насърчаване на заетостта във водния сектор. Дейността ще премине през няколко етапа:

Първи: Проучване опита на MaVíz за образование във водния сектор относно обучителни програми в отрасъл ВиК, наличието на кадри със специализирани умения във ВиК отрасъла, техники за насърчаване на заетостта във водния сектор.

Втори: Провеждане на анкетно проучване в България относно подобряване уменията на служителите, работещи във ВиК отрасъла – чрез предварително разработена онлайн анкетна карта ще бъде проучено мнението на служители във ВиК дружества из цялата страна. Целта е анализиране на необходимостта от организиране на квалификационни обучения с цел подобряване на различни умения, необходими за извършване на ежедневната работа на работещите.

Трети: Разработване на план за насърчаване на заетостта във водния сектор в България на база направеното проучване в Унгария, който ще включва следните индикативни елементи:

  • Анализ на заетостта във водния сектор в България;
  • Идентифицирани нужди за насърчаване на заетостта у нас;
  • План за действие;
  • Разпределение на отговорности между заинтересовани страни.

Планът ще бъде обсъден на дискусионен форум по проекта, на който ще се разискват и отговорностите на отделните заинтересовани страни в него.