Skip to main content
Търсене

В съвременния бит на хората водата се използва като отлично транспортно средство за отвеждането на отпадъчните продукти от домакинствата и промишлеността. Технико-икономически тази практика е напълно обоснована и ще продължава да е актуална. Днес, обаче, това трябва да става със задължително пречистване на употребените води, за да не бъдат застрашени, в крайна сметка, интересите и здравето на потенциалните потребители на питейна вода. Замърсяване е всяка пречка, влошаваща качество на водата, която прави невъзможна ползотворната и повторна употреба.

Намесата на човека в естествения кръговрат на водата, в резултат на неговия бит и трудова дейност, води до промяна в природната и характеристика. За да не се нарушава този цикъл, в качествено отношение, важно звено е пречистването.

Целта на курса е да се дават практични знания, полезна информация и данни за наличните водни ресурси в света и България, кръговрата на водата в природата и пречистването на отпадъчните води. Засегнати са много теми като: математически пресмятания, химични и микробиологични понятия, методи и съоръжения за пречистване и обеззаразяване на отпадъчните води и други.

Translate »