Skip to main content
Търсене
Основни курсове

Пречистване на отпадъчни води от населени места

В съвременния бит на хората водата се използва като отлично транспортно средство за отвеждането на отпадъчните продукти от домакинствата и промишлеността. Технико-икономически тази практика е…
Основни курсове

Пречистване на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Курсът е предназначен както за служители в пречиствателни станции за питейни води, така и за специалисти които желаят да получат допълнителна квалификация в тази област…
Translate »