Skip to main content
Търсене

Специализираният курс се провежда в три етапа – теоретичен, практически и изпити.

Първият етап (теоретичен) е с продължителност 5 дни. Вторият етап (практически) е с продължителност 3 дни и се изразява в демонстрация и придобиване на опит за измерване и изчисляване на енергийна консумация на избрано от курсистите съоръжение в зависимост от нуждите на съответното ВиК дружество с цел изготвяне на проектно предложение за енергийно ефективно решение. За целта на курсистите се предоставени средства – измервателни уреди и софтуерни решения, с които те да могат да боравят. След втория етап курсистите разполагаха с измервателните уреди на БАВ за извършване на енергийния одит и изготвянето на съответният план за енергийна ефективност. Третият етап е свързан с представяне на резултатите от направените измервания с предоставената апаратура и изготвеното проектно предложение за енергийно ефективно решение на дадено съоръжение.

Успешно завършилите курса получават УДОСТОВЕРЕНИЕ за част от професия, съгласно Закона за професионалното образование и обучение, което е официален държавен документ за квалификация.

Translate »