Проект с европейско финансиране – Насърчаване на възприемането на иновативни решения в контекста на водите и кръговата икономика

Количеството и качеството на водните ресурси в редица европейски региони са в недобро състояние, най-вече поради климатичните промени и в следствие влиянието от човешката дейност.

Проектът Boosting the uptake of inovative solutions in the context of water and circular economy – Насърчаване на възприемането на иновативни решения в контекста на водите и кръговата икономика, с акроним BOOST-IN има за цел да разработи успешна стратегия, която насърчава технологични промени, схеми на управление, промени в нагласата и организационните структури, за да се решат тези проблеми чрез по-добро управление на водния сектор и прилагане на принципите на кръговата икономика, повторно използване на водата и възстановяване на различни ресурси (напр. енергия, хранителни вещества и др.).

Прилагането на конкретни промени, които ще бъдат предложени във връзка с изпълнението на проекта, обаче все още е изправено пред различни бариери (технологии, икономика, знания, социално възприятие), които трябва да бъдат преодолени. BOOST-IN ще постигне тези цели чрез ефективно проучване, избор (чрез специално проектиран динамичен „метод на фунията“) и трансфер на така наречените иновативни „решения за кръгова икономика на водата – Water Circular Economy Solutions“ (WACES) за по-нататъшно затваряне и подобряване водния цикъл. Проектът ще разработи и приложи подхода си в шест региона с възможности, равномерно разпределени в Европа (Испания, Гърция, Германия, Франция, Италия и България) чрез организиране на съвместни семинари за повишаване на обществената осведоменост и подкрепа за внедряването на предложените WACES, преодоляване на текущите бариери, както и чрез разработване на конкретни планове за управление на риска.

На ниво ЕС проектът ще създаде активна мрежа от заинтересовани страни и определи подробни планове за действие, включително различни дейности за обучение и образование, насочени към водните професионалисти. За да насърчи и окуражи успешното навлизане на пазара на кръгови решения и да увеличи максимално положителното въздействие, проектът ще предостави експертиза за подходящи бизнес модели и разработване на стандартизирани критерии за качество, както и улесняване на връзките между решенията доставчици и потенциални инвеститори.

Освен това BOOST-IN ще надстрои и ще се възползва от съществуващата платформа Water Europe Marketplace, което ще даде възможност за клъстериране на проекти, B2B matchmaking и избор на подходящи решения на WACES за специфични потребителски нужди.

Акценти


На 23-24 януари 2024 г. в гр. Малага, Испания се проведе началната (kick-off) среща по проекта. На място присъстваха всички проектни партньори, като бяха обсъдени първите стъпки, най-спешните и важни задачи, заедно със съответните крайни срокове, които са заложени в одобреното предложение. Онлайн, специално за срещата гости, макар и онлайн, бяха Bertrand Vallet и Sophia Pachini – представители на Европейската комисия.

На 24-25.09.2024 г. БАВ е домакин на първата проектна среща. В двата дни в столицата ни ще се обсъди напредъка по проекта и ще се начертаят следващи стъпки. Ще споделим повече информация след събитието. Проектните партньори могат да се регистрират на линка тук


Споразумението за партньорство е сключено между:

BIOAZUL, SL (BIOAZUL)
https://www.bioazul.com/en/
ECOFILAE (ECOFILAE)
https://www.ecofilae.fr/en
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA (UNIBO)
https://www.unibo.it/en
ETHNICON METSOVION POLYTECHNION (NTUA)
https://www.ntua.gr/en/
DECHEMA GESELLSCHAFT FÜR CHEMISCHE TECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE (DECHEMA)
https://dechema.de/en/
FRESH-THOUGHTS CONSULTING GMBH (FT)
https://www.fresh-thoughts.eu/
KWB KOMPENTENTZZENTRUM WASSER BERLIN GEMEINNUTZIGE GMBH (KWB)
https://www.kompetenz-wasser.de/de/
ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBH (ZSI)
https://www.zsi.at/en
AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS (AGENSO)
https://www.agenso.gr/
WATER EUROPE (WE)
https://watereurope.eu/
BULGARIAN WATER ASSOCIATION (BWA)
https://bwa-bg.com/
ISLE UTILITIES LIMITED (BWA)
https://www.isleutilities.com/

Номер на проекта: 101135239
Програма: HORIZON-CL6-2023-CIRCBIO-01
Финансираща институция: European Research Executive Agency
Начало на проекта: 01.01.2024 г.
Край на проекта: 31.12.2026 г.