Научни статии, публикации и книги

В този раздел можете да прочетете редица научни статии, публикации и книги излезли от БАВ и членовете на асоциацията през годините.

Водоснабдяване на сгради с топла вода
Автор: Проф. д-р инж. Ганчо Димитров

Проектирането и изпълнението на съвременните сградни инсталации за топла и циркулационна вода изискват значителни познания както за различните видове системи и методики за тяхното хидравлично и топлотехническо изчисление, така и за подходящите тръби, арматури, изолации и устройства за оптималното им функциониране. Книгата е предназначена за проектанти, изпълнители, обслужващи и контролиращи органи, преподаватели и студенти от специалност ВиК и ССС на УАСГ, както и от други висши учебни заведения.

Материалът е изложен в четири глави, като са разгледани последователно изискванията при проектиране на сградни инсталации за топла и циркулационна вода, хидравличното и топлотехническото им изчисление при естествена и помпена циркулация на топлата вода, необходимите тръби, връзки, компенсатори и изолации. Дадени са изискванията и начините за поемане на линейните удължения на тръбопроводите за топла и циркулационна вода. Подробно е разгледано регулирането на циркулационните водни количества, както и изборът на регулиращите и термостат-вентилите. Специално внимание е отделено на здравно-хигиенните изисквания и техническите методи и средства за профилактика и саниране на сградните мрежи за топла и циркулационна вода срещу опасните бактерии легионели. Дадени 10 Водоснабдяване на сгради с топла вода са редица методи и технически решения за предпазване от легионелите (термично и химично обеззаразяване с хлор, хлорен диоксид, озон и електролиза). Посочени са и съвременни системи за автоматизирана циркулация и промиване на водопроводните мрежи, както и инфилтрационни модули за борба с легионелите. В самостоятелна глава са разгледани видовете системи за загряване на водата (бойлери, скоростни нагреватели, комбинирани, термопомпени и слънчеви системи), както и методиките за тяхното оразмеряване. Всички основни въпроси са придружени с подходящи числени примери.

Дадени са схеми и размери на различни видове тръби, връзки, устройства и циркулационни помпи на известни европейски фирми („Viega“, „Rechau“, „Вänninger B-R“, „Wilo“, „Oventrop“, „Kemper“, „Prominent“ – Германия, „Honeywell“ – САЩ, „Danfos“ – Дания и др.). Отразени са изискванията на действащите нормативни документи в България и развитите страни, както и приетите у нас европейски норми.

Намаляване на загубите на вода от водоснабдителните системи
Автор: проф. д-р инж. Ганчо Димитров

Проблемът за загубите на вода от водоснабдителните системи е изключително актуален за България поради значителния им размер (около 60% от денонощната консумация на вода) и необходимостта от повишаване на знанията за тяхното установяване и намаляване. Книгата е предназначена за инженерно-техническия персонал от фирмите по експлоатация на селищните и сградните водоснабдителни системи. Тя може да се ползва от студентите на специалност ,,Водоснабдяване и канализация” на УАСГ, и други висши учебни заведения, както и от проектанти, изпълнители и контролиращи органи.

Книгата съдържа седем глави, чието съдържание е свързано с основните фактори, влияещи върху повишаването на ефективността на водоснабдителните системи, определянето, оценката и начините за намаляване на физическите загуби на вода, регулирането на налягането, активния контрол на течовете, информационните системи, търговските загуби на вода и намаляването на преразхода на вода от водочерпните арматури и санитарни прибори. Направен е анализ на хидравличните зависимости при изтичане на вода от тръбопроводите с отчитане на влиянието на налягането на водата във водопроводните мрежи. Особено внимание е отделено на проектирането и управлението на зоните за измерване на разхода на вода (DMA), както и на системите за управление на налягането във водоснабдителните системи. В четвърта глава са описани съвременните начини и технически средства за откриване и локализиране на течовете. Разгледани са възможностите за намаляване на търговските загуби на вода чрез правилното установяване на грешката на водомерите, срока за периодичната им проверка и подмяна, както и използването на UFR клапи. В последната седма глава са дадени причините за преразхода на вода и технико-икономическата оценка за използването на порционни смесители за душове и промивни клозетни устройства с две водни количества.

При написването на книгата са взети предвид най-новите постижения в тази област и опита на водещи фирми (Bermad – Израел; Honeywell; Cla-Val – САЩ; Bayard, Delabie, Sofrel – Франция; Gutemann – Швейцария; VAG, Seba KMT – Германия; Nofer – Испания; Singer – Канада)

Проектиране на сградни инсталации за топла и циркулационна вода
Автор: проф. д-р инж. Ганчо Димитров

Проектирането и изпълнението на съвременните сградни инсталации за топла и циркулационна вода изискват значители познания, както за различните видове схеми, системи и методики за тяхното хидравлично и топлотехническо изчисление, така и за подходящите тръби, изолации и устройства за оптималното им проектиране.

Ръководството е предназначено за проектанти, изпълнители, облслужващи и контролиращи органи, преподаватели и студенти от специалност ВиК и ССС на УАСГ, както и от други висши учебни заведения.

Материалът е изложен в три глави, като са разгледани последователно изискванията и особеностите при проектиране на сградни инсталации за топла и циркулационна вода без и с циркулационна мрежа и с електроподгряване, хидравличното и топлотехническото им изчисление при естествена и помпена циркулация на топлата вода, необходимите тръби, връзки, компесатори, изолации и регулиращи вентили на циркулационните водни количества. Дадени са изискванията и начините за поемане на линейните удължения на тръбопроводите за топла и циркулационна вода. Специално внимание е отделено на здравно-хигиенните изисквания и техническите модели и средства за профилактика и саниране на сградните мрежи за топла и циркулационна вода срещу опасните бактерии легионели. Дадени са редица съвременни устройства и технически решения за предпазване от легионелите.

Всички основни въпроси са придружени с подходящи числени примери. Дадени са схеми и размери на различните видове тръби, връзки, устройства и циркулационни помпи на известни европейски фирми (Viega Rechau, Wilo, Kemper, Prominent, Danfos), Honeywell – САЩ и др. Отразени са изискванията на действащите нормативни документи в България и развитите страни, както и приетите у нас европейски норми.

Автоматизация на ВиК системи
Автор: проф. д-р инж. Ганчо Димитров

Автоматизацията на водоснабдителните и канализационни (ВиК) системи има определящо значение при контрола и управлението им. Чрез нея могат да се намалят значителните загуби на вода от водоснабдителните мрежи и оптимизират процесите при пречиствателните станции за природни и отпадъчни води. Развитието на съвременните елементи и системи за автоматизация на ВиК системи от една страна и необходимостта от спазване на европейските изисквания и стандарти от друга, предопределят необходимостта от задълбочени познания в тази област.

Книгата е предназначена за студентите от специалност „Водоснабдяване и канализация“ за профилите „Мрежи и съоръжения“ и „Пречистване на водите“ от УАСГ. Обемът и съдържанието ѝ са съобразени с учебната програма за тази специалност. Тя може да се ползва от проектанти, изпълнители, контролиращи органи, както и от преподаватели и студенти от други висши учебни заведения. Материалът е изложен в осем глави, чието съдържание е съобразено с общотехническата подготовка на студентите. Разгледани са елементите на автоматичните устройства, контролът на технологичните параметри, основите на автоматичното регулиране и телемеханиката, както и приложението им при управлението на технологичните процеси във ВиК системи. В това издание са дадени съвременни технически решения и системи за регулиращи вентили, измерване на разхода на вода, автоматизация на помпени станции, самопромиващи се филтри, дозиране на реагентите и уравление на процесите при отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води. В самостоятелен отдел са разгледани регулиращите вентили за входящо и изходящо налягане, пропорционално регулиране, две различни налягания, дебит, водно ниво и предпазване на водопроводите от авария. Специално внимание е отделено на системите за регулиране на налягането във водопроводните мрежи. Подробно са описани съвременните начини за измерване разхода на вода в напорни тръбопроводи (диаграфми, бленди, тръби на Вентури, ротаметри, скоростомерни тръби, електромагнитни, ултразвукови и вихрови разходомери, и Боълес, преливници широк праг, и ултразвукови разходомери за безнапорни тръбопроводи). Дадено е устройството и действието на новите, съвременни апарати за измерване на разтворен кислород, мътност, остатъчен хлор, амониев и нитратен азот, общ органичен въглерод, обем на активната утайка и фосфор. Шеста глава обхваща въпроси за оптимално управление на помпените агрегати от помпените станции с оглед предпазването им от кавитация и хидравличен удар и намаляване разхода на електроенергия. В тази глава е представено също устройството, действието и основните параметри на автоматичните самопромиващи се филтри и тяхното приложение при пречистването на природни и отпадъчни води. Разгледани са различните видове дозаторни помпи и системи за дозиране на сухи и течни реагенти и приготвяне на полиелектролити. Дадени са нови схеми и системи за оптимизиране на управлението на процесите (аерация, нитрификация, денитрификация и отстраняване на фосфора) при пречистване на отпадъчните води. Редица въпроси са придружени с числени примери.

Експлоатация на ВиК мрежи и съоръжения
Автор: проф. д-р инж. Ганчо Димитров

Експлоатацията на водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения влияе съществено върху ефективността им. Те могат да са пректирани и изпълнени много добре, но ако не се експлоатират правилно, ще се появят различни нарушения с негативни последствия, като чести аварии, прекъсвания на подаването на вода, големи загуби на вода и преразход на електроенергия от помпените станции, както и нарушаване на санитарно-хигиенните и екологични норми.

Книгата е предназначена за студентите от специалност „Водоснабдяване и канализация” за профилите „Мрежи и съоръжения” и „Пречистване на водите” от УАСГ. Обемът и съдържанието на книгата са съобразени с учебната програма за тази специалност. Поради това, че тя съдържа изискванията на новите стандарти и нормативни документи в тази област, както и съвременните арматури, устройства и системи, може да се ползва и от проектанти, изпълнители, контролиращи органи, и също от преподаватели и студенти от други университети. Материалът е изложен в пет глави,чието съдържание е съобразено с общотехническата подготовка на студентите. Разгледани са експлоатацията на водовземните съоръжения, селищните водопроводни и канализационни мрежи и помпени станции. Особено внимание е отделено на начините за изпитване на водопроводните мрежи при приемане в експлоатация и причините за нарушаване на нормалното им функциониране. По-подробно са дадени видовете, действието и оразмеряването на възвратните клапи след помпите и въздушниците по водопроводите с оглед да се намали хидравличния удар. Трета глава обхваща въпросите за определянето, оценката и техническите средства за откриване и намаляване на физическите и търговските загуби на вода, а също така и на преразхода на вода от сградните водоснабдителни системи. Експлоатацията на помпените станции е дадена в четвърта глава. Разгледани са енергийната ефективност на помпите в процеса на експлоатацията и предотвратяването на кавитацията в тях. В пета глава са дадени експлоатация,техническите прегледи,профилактичното промиване,ремонтирането и възстановяването на канализационната мрежа. Много от въпросите са придружени с числени примери.

При написването на книгата са взети предвид най-новите постижения в тази област и опита на водищи фирми (Вermad-Израел; Honeywell и Cla-Val – САЩ; Bayard и Sofrel-Франция; Gutermann-Швейцария; VAG, 12 Експлоатация на ВиК системи и съоръжения Seba KMT, Diringer&Scheidel, AQUAPLUS Brunnensanirung и SEKISUI).

Намаляване загубите на вода
Автор: проф. д-р инж. Ганчо Димитров

Проблемът за загубите на вода от водоснабдителните системи е изключително актуален за България поради значителния им размер (около 60% от денонощната консумация на вода) и необходимостта от повишаване на знанията за тяхното установяване и намаляване.

Книгата е предназначена за инженерно-техническия персонал от фирмите по експлоатация на селищните и сградните водоснабдителни системи. Тя може да се ползва от студентите на специалност ,,Водоснабдяване и канализация” на УАСГ, и други висши учебни заведения, както и от проектанти, изпълнители и контролиращи органи.

Тя съдържа седем глави, чието съдържание е свързано с основните фактори, влияещи върху повишаването на ефективността на водоснабдителните системи, определянето, оценката и начините за намаляване на физическите загуби на вода, регулирането на налягането, активния контрол на течовете, информационните системи, търговските загуби на вода и намаляването на преразхода на вода от водочерпните арматури и санитарни прибори. Направен е анализ на хидравличните зависимости при изтичане на вода от тръбопроводите с отчитане на влиянието на налягането на водата във водопроводните мрежи. Особено внимание е отделено на проектирането и управлението на зоните за измерване на разхода на вода (DMA), както и на системите за управление на налягането във водоснабдителните системи. В четвърта глава са описани съвременните начини и технически средства за откриване и локализиране на течовете. Разгледани са възможностите за намаляване на търговските загуби на вода чрез правилното установяване на грешката на водомерите, срока за периодичната им проверка и подмяна, както и използването на UFR клапи. В последната седма глава са дадени причините за преразхода на вода и технико-икономическата оценка за използването на порционни смесители за душове и промивни клозетни устройства с две водни количества.

При написването на книгата са взети предвид най-новите постижения в тази област и опита на водещи фирми (Bermad – Израел; Honeywell; Cla-Val – САЩ; Bayard, Delabie, Sofrel – Франция; Gutemann – Швейцария; VAG, Seba KMT – Германия; Nofer – Испания; Singer – Канада).

Хидравлични регулиращи вентили
Автор: проф. д-р инж. Ганчо Димитров

Автоматизацията на водоснабдителните и напоителните системи чрез използване на хидравлични регулиращи вентили има определящо значение при контрола и управлението им. С тях могат да се намалят значителните физически загуби на вода във водопроводните мрежи и да се оптимизира функционирането им, както и да се повиши надежността им.

Усъвършенстването на хидравличните регулиращи вентили и разширяването на приложението им във водоснабдителните и напоителните системи предопределят необходимостта от по-задълбочени познания за устройството и действието им.

Разгледани са различни видове регулиращи вентили за входящо и изходящо налягане, пропорционално регулиране, две различни налягания и комбиниран водомер-регулатор на налягането. Дадени са и хидравличните регулиращи вентили за водно ниво в черпателните и напорните резервоари, както и аварийните предпазни вентили. Специално внимание е отделено на съвременните системи за управление на налягането във водоснабдителните системи чрез поддържане на постоянно изходно налягане след регулиращия вентил, регулирането му по време и чрез осигуряване на минималното необходимо налягане в критичната точка на системата. Отделно са описани характеристиките на регулиране на налягането. Изяснени са условията за кавитация на хидравличните вентили и са дадени специални затворни органи за нейното предотвратяване. Дадени са съвременни хидравлични вентили (активна възвратна клапа и удароубиватели) за управление на помпените агрегати и предпазване на тръбопроводите от хидравличен удар. Седма глава обхваща въпроси за устройството, действието и хидравличните характеристики на хидравличните регулиращи вентили за напоителни системи.

При написването на книгата са взети предвид най-новите постижения в тази област и опита на редица водещи фирми (Bermad – Израел, CLA-VAL – САЩ, BAYARD – Франция, Hneywell-Braukman – Германия, Singer – Канада).

Канализация на сгради
Автор: проф. д-р инж. Ганчо Димитров

Проектирането, строителството и експлоатацията на нови, различни видове съвременни сгради изискват задълбочени познания в областта на сградните канализационни системи, които трябва да отговарят на европейските стандарти. Книгата е преднзаначена за проектанти, изпълнители, контролни органи, персонала по експлоатацията на сградните канализационни системи, преподаватели и студенти от специалностите ВиК и ССС на УАСГ, както и други висши заведения.

Материалът е изложен в девет глави, като са разгледани последователно проектирането и хидравличното оразмеряване на сградните канализационни системи за битови и дъждовни отпадъчни води, санитарните прибори и възли, тръбите за канализационните инсталации, предпазването на сградите от наводняване и препомпването на отпадъчни води, предпазването на сградите от подпочвени води, изпълнението на сградните водопроводни и канализационни инсталации, както и създавания от тях шум и мерките за намаляването му. Девета глава обхваща въпросите за проектирането на системите за водоснабдяване и канализация на малки (фамилни) и по-големи плувни басейни.

Специално внимание е отделено на съвременните канализационни тръби и ревизионни шахти, системите за отводняване на покривите на сградите с вакуумни водоприемници и напорни водосточни тръби, задържателните резервоари и използването на дъждовните води, компактните помпени уредби за отпадъчни води, както и на техническите средства за предпазване на сградите от наводнения.

Всички основни въпроси са придружени с подходящи числени примери. Дадени са схеми и размери на различни видове канализационни тръби и връзки на известни европейтки фирми (Geberit, Wavin, ACO, Rehau), на съвременни водоприемници, устройства и съоръжения на водещи фирми като ACO, Viega, Wilo, Saint-Gobain, Kessel, Wavin, HL. Отразени са изискванията на действащите нормативни изисквания в България и развитите страни, както и приетите у нас европейски норми БДС EN 12056 – 1, 2, 3, 4 и БДС EN 12050 – 1, 2, 3, 4.

Канализационни мрежи и съоръжения
Автор: проф. д-р инж. Румен Арсов

В настоящия учебник са представени както класическите подходи и конструктивни решения на канализационните мрежи и прилежащите им съоръжения, така и хидроложките и хидравличните подходи и съответните им математически интерпретации, залегнали в съвременните модели и програмни продукти, описващи канализационните мрежи. В учебника са събрани и представени на българския читател в синтезиран и достъпен вид достиженията и практическото приложение на методите и съоръженията, създадени в съвременния трети етап от развитието на канализационните мрежи.

Значителна част от книгата е посветена на основните съоръжения по канализационните мрежи – ревизионни и дъждоприемни шахти, каскадни шахти, разделителни камери и регулиращи устройства, резервоари, дюкери и съоръжения за пресичане на канализационните колектори с други инфраструктурни комуникации. Специално внимание е отделено на съвременните подходи и съоръжения за намаляване на дъждовния отток, постъпващ в канализационните мрежи.

Разгледани са както традиционните, така и съвременните конструктивни подходи и машини, съответно за траншейно и за безтраншейно изграждане на канализационни колектори.

Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Водоснабдяване и канализация“ и обобщава лекционния курс, провеждан от автора в последните 25 години. В книгата се съдържат и сведения, които разширяват, допълват и поясняват някои постановки, които по обясними причини не могат да бъдат разглеждани подробно в лекционния курс, но са представени подробно в „Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения“ под общата редакция и участие на автора. В тази връзка учебникът може да бъде полезен и на практикуващите инженери в областта на третираната тематика.

Устойчиви площадкови и сградни дъждовни канализационни системи
Автор: доц. д-р инж. Димитър Аличков

Включеният в тази книга материал е непознат на българските инженери и архитекти. Той е новост за нашата инженерно-строителна практика и се базира на добри практики в най-развитите страни в света в областта на локалното управление на водите. Целта на книгата е и да послужи като основа за разработване на липсващата нормативна уредба в Република България.

В нея са включени следните раздели:

  1. Въздействие на застрояването върху естествения баланс на водата.
  2. Устойчиви локални дъждовни канализационни системи.
  3. Покривите като съоръжения за управление на атмосферните води.
  4. Локални интегрирани системи за управление на водите.
  5. Аварийно oтводняване на плоски покриви и покривни тераси.

Разгледани са основните зелени(екологични) съоръжения: зелени и сини покриви; инфилтрационни траншеи, филтърни дренажи и попивни кладенци; инфилтрационни окопи; водопропускливи настилки; задържателни басейни; био-задържателни басейни; задържателни езера; влажни зони и др. Показани са техните принципни схеми, основни елементи и детайли, насоки за проектиране и изпълнение на всяко едно от тях, както и ефекта, който се постига с тяхното приложение (промяна на хидрографите след застрояване на дадена площадка, отстраняване на замърсяващи вещества), предимства и недостатъци.

Включена е информация за интегрираното използване на сивите и черните отпадъчни води от сградите.

Дадена е методика за аварийно отводняване на плоски покриви и покривни тераси, основана на натоварванията вследствие на акумулирането на атмосферни води, залегнали в Българските норми за конструктивно оразмеряване на сградите, която решава липсата на съгласуваност между архитекти, конструктори и ВиК инженери.

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води
Автори: проф. д-р инж. Румен Арсов, доц. д-р инж. Драган Драганов, доц. д-р инж. Ирина Костова, д-р инж. Мариана Колева

В настоящата книга са разгледани съвременните технологии, съоръжения и технологично оборудване, както и съответните оразмерителни процедури и параметри, прилагани в световната практика при проектирането на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места.

Всички представени методики за технологично оразмеряване са придружени с числени примери. Освен класическите технологични решения и параметри в книгата са разгледани и редица нови методи за технологично оразмеряване, моделиране и управление на процесите и съоръженията в пречиствателните станции за отпадъчни води, основани на съвременните информационни технологии, които досега не са прилагани у нас.

 Съдържанието на книгата е структурирано в единадесет основни глави, всяка от които включва редица специфични теми по съответното технологично направление. Отделни глави са посветени съответно на автоматизацията на процесите и съоръженията и на технико-икономическата оценка и сравнение на вариантни проектни решения на пречиствателни станции за отпадъчни води чрез прилагането на съвременната „динамична методика“ за сравняване на инвестиционните и експлоатационните разходи.

 Книгата „Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води“ е предназначено главно за студентите от специалност “Водоснабдяване и канализация” при УАСГ, но в нея се съдържа техническа информация, която надхвърля значително тази, предвидена в съответната учебна програма. Поради това книгата може да бъде полезна и за специалистите, практикуващи в областта на технологичното проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места.

Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения
Автори: проф. д.н. инж. Румен Арсов, доц. д-р инж. Драган Драганов, д-р инж. Таня Игнева-Данова, д-р инж. Боян Борисов

В настоящото ръководство подробно са разгледани класическите методи за проектиране на гравитационни канализационни мрежи, в съответствие с националните традиции и съвременната европейска практика. Представени са и актуални методи и програмни продукти за технологично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи и съоръжения, основани на съвременните информационни технологии. Специално внимание е отделено на методите за технологично оразмеряване и конструиране на съвременните напорни и вакуумни канализационни мрежи и съоръжения. Дадени са сведения за тръби, тръбни връзки и съоръжения от съвременни  материали, които се прилагат за изграждане на гравитационни канализационни мрежи, както и съответните указания и помощни материали за тяхното технологично оразмеряване, конструиране и устойчивост. Специална глава е посветена на технико-икономическата оценка и сравнение на проектни решения на канализационни мрежови системи. Основно внимание е отделено на динамичната методика за сравняване на разходите за реализиране на алтернативни ВиК-проекти, която се основава на модерните методи за финансов анализ на инвестициите.

Ръководството е предназначено главно за студентите от специалност “Водоснабдяване и канализация” при Университета по архитектура, строителство и геодезия, но в него се съдържа техническа информация, която надхвърля значително тази, предвидена в съответната учебна програма. Авторите се надяват тази информация да бъде полезна и на специалистите, практикуващи в тази област.

Наръчник за повишаване на процента на качествени тръби при проектиране и строителство на канализационни мрежи
Автор: д-р. инж. Атанас Паскалев

Основната цел на настоящият документ е правейки ретроспекция на характеристиките на материалите, които се използват за проектиране и строителство на канализационни мрежи и показвайки предимството на качествените материали да се подпомогнат участниците в процеса от Предпроектните проучвания, проектирането, надзора, строителството, експлоатацията и поддръжката и не на последно място всички вземащи решения така, че да не се налагат по-късно повече инвестиции за поддръжка, от българските ВиК оператори, на обикновено дълбоко вкопаната канализационна мрежа и да се гарантира колкото е възможно влагането на качествен материал.

Главните задачи на анализа са:
1.Оценка на степента на качество на използваните материали в България.
2.Запознаване със законодателството и регулиращите продукти при строителството в България
3.Разкриване на тенденциите и закономерностите в развитието на канализационните системи в България.
4.Запознаване по-детайлно с характеристиките и показателите на качествените материали
5.Отчитане на външните фактори, като оценка на обосноваността и целесъобразността за вземане на правилни решения при избор на материал.
6. Да се подчертае потенциала на “Знак за качество“ на Българската асоциация по водите /БАВ/

Пречистване на природни води
Проф. д-р инж. Петър Калинков

В учебника са разгледани въпроси свързани с пречистването на природните води за питейни и битови нужди. Използвани са най-новите научно-технически постижения в нашата и световната практика. Разгледани са качествените показатели на природните води, основните пречиствателни процеси и прилаганите класически и съвременни технологични решения и съоръжения за нейното пречистване.

Предвид важността на материята, в специален раздел подробно се разглежда въпросът за обеззаразяване на водата, като са включени всички известни до момента съвременни методи за нейната дезинфекция.

В учебника са намерили място и въпросите за отстраняване от водата на съдържанието на желязо, манган, органични примеси, алгии, зоопланктон, а така също омекотяване, стабилизиране, третиране на технологичните отпадъчни води, проектиране и компановка на пречиствателните станции, автоматизация и технологичен контрол на процесите в нея.

Материалът е богато онагледен с подходящи схеми и фигури. Приведени са конкретни оразмерителни параметри характерни за отделните съоръжения.

Освен за студенти, учебникът е предназначен и за широк кръг специалисти, докторанти и практикуващи в областта на пречистването на водите инженери.

Публикации от 2016 г.

Име на докладаАвториКлючови думи
Използване на топлината от отпадъчната вода в сградната канализацияПроф. д-р. инж. Ганчо Димитров, катедра ВКПВ на УАСГ; инж. Кристиан Кирков, община Плодив, район централен
Оценка на загубите на вода в административни сградиДоц. д-р инж. Димитър Аличков, УАСГ, катедра ВКПВ; инж. Петя Петрова, докторант, УАСГ, катедра ВКПВВодопотребление, загуби на вода, водоснабдителни норми, моделиране на загубите на вода
Подход за прогнозиране на качествата на водата в новопроектирания язовир „Нейковци” и избор на технологична схема за пречистването имПроф. д-р инж. Петър Калинков, УАСГ, катедра ВКПВ; д-р инж. Ирина Ангелова, УАСГ, катедра ВКПВ; Любомир Стефанов
Решаване на проблема с наличието на шествалентен хром в подземните води, използвани за ПБН в редица населени места в БългарияПроф. д-р инж. Петър Калинков, УАСГ, катедра ВКПВ; д-р инж. Ирина Ангелова, УАСГ, катедра ВКПВШествалентен хром, природни води, йонообмен, разходи за пречистване
Технически критерии за реконструкция на водоснабдителните системиДоц. д-р инж. Димитър Аличков, УАСГ, катедра ВКПВ; инж. Виден Радованов, УАСГ, катедра ВКПВВодоснабдителна система, реални загуби на вода, функционални и физически индикатори, технически критерии, рехабилитация на водоснабдителни мрежи
Хидравлични изследвания на канализационни ревизионни шахти, произведени в заводски условияДоц. д-р инж. Димитър Аличков, УАСГ, катедра ВКПВ; д-р инж. Таня Игнева, УАСГ, катедра ВКПВ, д-р инж. Емил Цанов, УАСГ, катедра ВКПВ; инж. Борислав Инджов, УАСГ, катедра ВКПВКанализационна мрежа, заводски ревизионни шахти, проектиране на кюнети