Наредби

Основни наредби в областта на водния сектор

Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационните системи
 • Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 339 от 2004 г. (ДВ, бр. 112 от 2004 г.)
 • Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 73 от 2006 г. (ДВ, бр. 32 от 2006 г.)
 • Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 73 от 2006 г. (ДВ, бр. 32 от 2006 г.)
 • Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на В и К операторите, приета с ПМС № 49 от 2006 г. (ДВ, бр. 23 от 2006 г.)
 • Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.)
 • Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.)
 • Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.)
 • Наредба № 8 от 2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 от 2001 г.)
 • Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г.)
 • Наредба № 10 от 2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ, бр. 66 от 2001 г.)
 • Наредба № 11 от 2002 г. за качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр. 25 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г.)
 • Наредба № 12 от 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.)
 • Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; Решение № 3887 на ВАС от 2005 г. – бр. 41 от 2005 г.)
  Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (ДВ, бр. 17 от 2004 г.)
 • Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.)
 • Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.)
 • Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (ДВ, бр. 43 от 2006 г.)
 • Наредба № 5 от 2007 г. за мониторинг на водите (ДВ, бр. 44 от 2007 г.)
 • Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 87 от 2007 г.)
 • Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, одобрена с ПМС № 49 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2006 г.; попр., бр. 26 от 2006 г.)

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

 • Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 • Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите
 • Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници
 • Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
 • Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
 • Наредба № Н-3 от 28.11.2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите
 • Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми
 • Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане
 • Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
 • Наредба № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води
 • Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места
 • Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води
 • Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
 • Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане
 • Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
 • Наредба № 13 от 2.04.2007 г. за характеризиране на повърхностните води
 • Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях
 • Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури
 • Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
 • Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители
 • Наредба за опазване на околната среда в морските води
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки
 • Наредба за ползването на повърхностните води