Програма на ЕС за транснационално сътрудничество

Българска асоциация по водите (БАВ) е част от проект, който се реализира по програма за транснационално сътрудничество на Европейския съюз (ЕС) – Interreg V-B „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 г. Целите, заложени в проекта за пълния цикъл на градската вода “Urban water full cycle: from its source to its end-users and back to the environment – WATenERgy Cycle”, попадат в обхвата на Приоритетна ос 2 „Околна среда”, Специфична цел 2.2. Насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежи с цел въвеждане на иновативни технологии за ефективно управление в сектора на отпа дъците, почвите и водните ресурси.

Участието на БАВ в WATenERgy Cycle е свързано с купуването на оборудване за откриване на течове, мониторинг и проверка на канализационни мрежи. Както и с провеждане на теоретично обучение за работа с оборудването от висококвалифицирани преподаватели в Центъра за професионално обучение „Водоснабдяване и канализация“ (ЦПО ВиК) на БАВ. Предстои да се организира и практическа подготовка от експерти на терен с помощта на закупеното оборудване.

Проектът предвижда още трансферно посещение в „Софийска вода” АД с цел обмен на опит и знания, визита на Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) в Кубратово, както и други събития, свързани с повишаване на осведомеността. Ще бъдат подготвени експертни доклади по различни теми както от българска страна, така и от страна на чуждите партньори, отнасящи се до ВиК отрасъла, за подобряване на климата във водния сектор.

Общата цел на WATenERgy CYCLE е да се оптимизира интегрираното управление на водните ресурси по отношение на устойчиво дългосрочно търсене на ресурсите (вода/енергия). Проектът има за задача да повиши нивото на адаптиране към ефективността на ресурсите и мерките за устойчивост на изменението на климата до 0,25%. Водещ партньор в проекта е Общинска компания за водоснабдяване и канализация в Лариса, Гърция. Други партньори на БАВ от Гърция са Специализиран секретариат по водите, Министерството на околната среда и енергетиката, Университетът на Тесалия – Специални счетоводни фондове за научни изследвания – катедра „Строително инженерство”. От Албания партньор в проекта е Акционерно дружество „Водоснабдяване и канализация” – Корце. От Кипър – Воден съвет на Никозия, и от Македония – Обществено комунално предприятие „Водоснабдяване и канализация – Прилеп“. Със статут на наблюдатели са Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (ЕurEau) и Албанската асоциация по водите (SHUKALB). Общият бюджет на проекта е в размер на 1,5 млн. евро. Interreg V-B „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 г. е една от програмите за транснационално сътрудничество на ЕС за настоящия програмен период. Обхватът ѝ включва цялата територия на общо пет държави – страните – членки на Евросъюза, България, Кипър и Гърция, и кандидатите за членство Албания и Македония.

Идеята, заложена в създаването на програмата, е постигане на по-висока териториална кохезия между участващите държави посредством генерирането на нови знания, споделянето на опит и добри практики. Засилване на сътрудничеството в региона, по-добро използване на ограничените ресурси и съвместно справяне с общите предизвикателства отвъд границите на отделната държава. Програмата е подкрепена от две Приоритетни оси: 1 „Предприемачество и иновации” и 2 „Околна среда”. Всяка от тях е съставена от три специфични цели (СЦ). Целите, заложени в Приоритетна ос 1, са насочени към насърчаване на предприемачеството, социалните и дигиталните иновации, също така към създаване на връзки между бизнеса и образованието и подпомагане обмяната на знания и добри практики между регионите. СЦ, поставени в Приоритетна ос 2, са свързани с осигуряването на устойчиво използване на ресурсите и опазване на природното и културното наследство в региона на Балканите и Средиземно море, създаване на умения за по-добро управление на околната среда и повишаване на капацитета за управление и др. Interreg V-B „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 г. се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) и от националното съфинансиране. В Република България бюджетът се осигурява 85% от ЕФРР и 15% от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Бенефициенти по програмата могат да бъдат както национални, регионални и местни власти, така и публичноправни организации и организации, регулирани от частното право.

Органи на управление на програмата са Управляващият орган в лицето на Министерството на развитието и конкурентоспособността на Република Гърция, Комитетът за наблюдение, Съвместният секретариат и Националният орган. В България за национален орган по програмата е определена Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРРБ.

Идеята, че водата е общо благо, е в основата на принципа за интегрирано управление на водните ресурси. Той от своя страна се базира на интегриран подход към управление и справедливо разпределение на оскъдните световни водни ресурси като по този начин е напълно възможно да се достигне до питейна вода с отлични качества по целия свят. Въпреки че основни промени в политиката на управление на водните ресурси вече са факт, напредъкът в страните от така наречената BalkanMed област е бавен, защото представлява решаването на голям и сложен проблем, изискващ незабавното въвеждане на мерки, целящи отстраняването на влиянието на климатичните промени, дългогодишната липса на адекватни инвестиции, остаряващата инфраструктура и други проблеми във водния сектор. Въпреки всичко, важно е да се отбележи, че ЕС има над 30 години история в изготвянето на политика за питейна вода.

Рамковата директива за водите 2000/60, Директивата за питейни води 1998/83 и Стратегията за климатични промени и енергийна ефективност EU2020 са в основата на промените в европейското законодателство. Съобразявайки с това, проектът WATenERgy CYCLE цели развитието на общ методологичен подход към ефективно и ефикасно международно управление на водни и енергийни ресурси. Обща трудност и цел към момента са повишаването на използване на иновативни технологии по цялата верига на водоснабдяването – от водоизточника до крайния потребител и връщането на отпадъчните води обратно към природата, заедно с подпомагане борбата с климатичните промени.

WATenERgy CYCLE е ценен и уникален пилотен проект с цел проектиране, подготвяне и вкарване в действие на интегриран международен подход при управлението на ресурси и процеси, свързани с градска и извънградска околна среда, както и промишлени зони, представяйки Европа като добро място за живот. Няколко дейности като социални събирания, пилотни действия, обмяна на опит между партньорите по електронен път и на място чрез срещи, обучения под формите на семинари, в областта на нововъведенията и околната среда са сред основните резултати, които се цели да бъдат постигнати. Демонстрациите на съвместни иновативни технологии и инструменти (разработени и тествани ще бъдат 6 пилотни действия) ще обогатят опита на всеки един от партньорите в проекта. Чрез изготвяне на международна стратегия и препоръки за обогатяване на законодателствата ще бъдат подпомогнати национални и регионални институции, ВиК оператори, асоциации и обществото като цяло. Подходът е три страни членки на ЕС и две в предприсъединителен период, обединени от общо териториално местоположение на речните басейни, да изготвят и подобрят стратегии относно борбата с климатичните промени, изпълнението на водната рамкова директива на ЕС, рекламиране на холистичен метод, намиране на решение при редица общи затруднения и др.

Във връзка с всичко това общ подход и разбиране са ключови. Въпреки, че анализът на цена/ползи за всяка страна може да бъде различен, поради местни особености, определено страните-участнички ще заговорят на общ език и ще преминат поне малко повече към кръгова икономика и към околна среда, годна за качествен живот. Без съмнение водата е скъпоцененно общо благо – нека я използваме разумно.

Всяка капка е важна и нейната стойност без съмнение задминава с много реалната ѝ цена, с всеки изминал ден, когато не я използваме по предназначение.

Официална карта на страните-участнички в програма BalkanMed

Първа среща по проекта – Лариса, Гърция

Втора среща по проекта – Никозия, Кипър

Трета среща по проекта – Корча, Албания

Четвърта среща по проекта – Козани, Гърция

Пета среща по проекта – София, България

Тръжна процедура – валидна до 27.02.2019 г.

Тръжна процедура – валидна до 7.02.2019 г.

Тръжна процедура – валидна до 15.06.2018 г.

Тръжна процедура – валидна до 15.01.2020 г.

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries