Skip to main content
Търсене

Основна цел на настоящия курс е да посочи тенденциите на развитие на технологиите за пречистване на отпадъчни води, белязани от иновациите и наличните сведения за приложението им в практиката на развитите индустриални държави. Друга цел на курса е да бъдат изтъкнати особеностите и мястото на познатите ни рутинни технологии и оразмерителни процедури, както и ограниченията за тяхната валидност и адекватност. Курсът има по-скоро семинарен характер с възможност за диалог и обмен на информация между лектора и аудиторията с оглед споделяне на добри и иновативни практики.

Translate »