Skip to main content
Търсене

Основната цел на курса е да запознае присъстващите с отделните технически спесификации на материалите използвани във ВиК инфраструктурата. Обучението е предназначено за специалисти подготвящи документи за обществени поръчки като възложители или като изпълнители,  както и за служители работещи директно с продуктите обект на обучението. Някои от темите включени в обучението са: условия и ред за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, звено за контакт относно продукти в строителството, стандарти за продукти от термопластични и термореактивни пластмаси, чугун и стомана,бетон и стоманобетон използвани във водоснабдяването и канализацията.

Translate »