Skip to main content
Търсене

Целта на курса е запознаването с основните понятия в Географските Информационни Системи, както и техните конктретни възможности, ограничения и техники за решаване на инженерни задачи в областта на ВиК. Разглеждат се въпросите за световните стандарти на геопространствените данни, тяхната съвместимост и източници на геопространствени данни в България, в това число и данни от наблюдения на земята (сателитни изображения). Прави се критичен анализ и съпоставка на ГИС от различни производители, с цел по-добро ориентиране за възможностите на всяка ГИС за решаване на управленски и инжинерни задачи. Демонстрация на добри практики и успешни проекти във ВиК сектора изпълнени и управлявани посредством ГИС.

Translate »