Skip to main content
Търсене

Курсът е също продължение на основен курс „Пречистване на отпадъчни води от населени места“ където се разглеждат следните теми: определяне на характерни количествени и качествени параметри на утайките,  уплътняване на утайките,  биологично стабилизиране на утайките,  обезводняване на утайките.

Translate »