Skip to main content
Търсене

Курсът е продължение на основен курс „Пречистване на отпадъчни води от населени места“. В него са засегнати основни теми свързани с лабораторните анализи като: нормативна база за контрол на отпадъчни води,  уреди за проверка и контрол на приборите за анализ на място, организация на химична лаборатория и изсиквания на БСА за акредитация, други анализи, определени в европейското и национално законодателство, организация на микробиологична лаборатория – изисквания на ЛСА, основни микробиоологични анализи на отпадъчни води, управление на процеса на планиране и документиране на пробонабирането.

Translate »