BWA-BG

Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

Дискусионен форум, посветен на подобряването на капацитета на заетите във водния сектор

Българска асоциация по водите организира Дискусионен форум „Подобряване на капацитета на заетите лица във водния сектор в България“, в изпълнение на проект „Насърчаване на заетостта във водния сектор“ с договор №BG05M9OP001-4.001-0162-C01, който се състоя на 23.05.2018 г. в Парк хотел Москва, зала Конферанс 5.

Проектът, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ цели популяризиране на дейности, свързани с развитието и ефективността на водния сектор и адаптирането на процесите, подходите и човешкия капитал към общоевропейското ниво на развитие и ефективност. Партньор на БАВ е Унгарската асоциация по водоснабдяване.

На форума бяха обсъждани план за насърчаване на заетостта във водния сектор в  България на база на проучване на добри практики, иновативни подходи и методи в работата на Унгарската асоциация по водоснабдяване.

Участваха представители на заинтересованите страни във ВиК сектора и развитието на човешките ресурси като: управители и други представители на ВиК дружества, Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на образованието и науката (МОН), Агенция по заетостта, центрове по професионално обучение (ЦПО), Национална агенция по професионално образование и обучение (НАПОО), Унгарска асоциация по водоснабдяване, образователни и бизнес организации.

Translate »