BWA-BG

Българска асоциация по водите (БАВ), традиционно организира годишна конференция, посветена на актуални за сектора проблеми. През 2019 г. събитието се проведе на 26 и 27 септември в Старосел с тема  „Инвестиции във водния сектор – източници и неотложност“ и бе реализирано с подкрепата на Съюза на ВиК операторите в Република България.

В началото на първия панел инж. Иван Иванов, председател на БАВ прочете официално приветствие, адресирано от страна на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) до организатора и участниците във форума. Инж. Стефка Пейчева-Захарян от дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) представи поздравителен адрес, изпратен от ведомството във връзка с форума.

Основните партньори на семинара бяха „Пайплайф България“/ Pipelife и „Шнайдер Електрик България“/ Schneider Electric.

Партньори – „Юроком 2000”/ Eurocom 2000 и „Джи Пи Груп“/ GP Group.

Председателят на Съюза ВиК операторите Ангел Престойски отправи встъпителни думи към участниците. Изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) Ивайло Алексиев поздрави БАВ и присъстващите. Той представи възможностите за финансиране на МВЕЦ по довеждащи съоръжения.

За напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и инвестициите в екологията с чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) говори Боряна Георгиева от дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. Тя представи презентация на директора на дирекцията Илияна Тодорова, посветена на осигуряване на събиране и пречистване на отпадъчните води от населените места.

Инж. Стефка Пейчева-Захарян от МРРБ предостави резултати от регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП) и направи изводи за необходимите инвестиции в отрасъл ВиК.

Продуктовите мениджъри в „Пайплайф България“ ЕООД Николай Куюмджиев и Бистра Дукова повдигнаха темата за управлението на атмосферните води чрез STORMBOX II и обърнаха внимание на модулните канализационни помпени станции PROFOS.

Модератор на панел „Финансови инструменти“ бе Десислава Стойкова, юрисконсулт в Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Ивайло Касчиев, директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) направи презентация за планираните и изпълнени инвестиции от ВиК операторите в текущия регулаторен период 2017 – 2021 г. и предизвикателствата пред следващия регулаторен период 2022 – 2026 г.

Д-р инж. Дочка Василева, старши експерт „Стратегически инвестиции“ във Фонд на фондовете (ФФ) и Светломир Манолов, експерт „Стратегически инвестиции“, звено за координация в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) споделиха досегашния си опит при финансиране на водни проекти и посочиха предстоящи предизвикателства.

Игор Новевски, началник отдел „ВиК“ в Schneider Electric, за България, Албания, Северна Македония и Косово и неговия колега Светлозар Стоилков представиха дейността на „Шнайдер Електрик България“ ЕООД и натрупания опит в сектор „Води“ с решения чрез СКАДА системи с телеметричен и отдалечен достъп.  

Панел „Инвестиции в язовири и енергийна ефективност“ с модератор Владимир Стратиев, член на УС на БАВ започна с презентация на Арно Курткуис, ръководител „Планиране и програми“ и експерт по международни отношения във „Водна агенция Артоа – Пикарди“. Той сподели методите за планиране във водния сектор на Франция и инвестициите, предвидени за целта.

Мария Пирянкова, главен директор на ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), нейният заместник Лъчезар Тодоров и главният експерт Светла Иванова, говориха за ролята на Агенцията за контрола върху техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

Данче Йошеска, ръководител отдел „Инвестиции и Развитие“ във JКП „Водовод и канализација“ – Прилеп, Северна Македония изнесе лекция на тема „Инвестиции във ВиК Прилеп и водния сектор на Северна Македония“.

Изключително оживената дискусия, в която участие взеха голяма част от присъстващите в залата, задълбочени разсъждения и повдигнати редица нови важни въпроси по темата за инвестициите във водния сектор, бяха част от семинара на БАВ. Събитието завърши с представяне на проекта за международен сравнителен анализ на ВиК операторите в България, който Асоциацията изпълнява.

ЛекторИнституция/ФирмаПрезенцатия
1.МРРБПоздравителен адрес от МРРБ
2.МОСВПоздравителен адрес от МОСВ
3.Илияна Тодорова,
Боряна Георгиева
МОСВОсигуряване на събиране и пречистване на отпадъчните води от населените места
4.Стефка Пейчева-ЗахарянМРРБРегионални прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация, необходими инвестиции в отрасъл „ВиК“
5.Николай КуюмджиевПайплайф БългарияУправление на атмосферните води чрез STORMBOX II
6.Бистра ДуковаПайплайф БългарияМодулните канализационни помпени станции PROFOS
7.Ивайло КасчиевКЕВРТекущ регулаторен период 2017-2021 г.: Прогнози и отчетени резултати. Предизвикателства пред следващия регулаторен период 2022-2026 г.
8.Игор Новевски, Светлозар СтоилковШнайдер Електрик БългарияСКАДА системи с телеметричен и отдалечен достъп
9.Ивайло АлексиевАУЕРПрограма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“
10.Арно КурткуисAgence de l’Eau Artois-PicardieМетоди за планиране и финансиране във водния сектор на Франция
11.Мария Пирянкова, Лъчезар Тодоров и Светла ИвановаДАМТНРолята на Агенцията за контрола върху техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях
Translate »