Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“6569″ img_size=“full“]

По-долу можете да видите някои от най-важните последни изменения в Закон за устройство на територията (ЗУТ), приети в ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018 г.изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г.:

Съгласно становището на БАВ в § 21. В допълнителните разпоредби в § 3 ал. 2 е изменена по следния начин:

„(2) Цените на административно-техническите услуги, които предоставят експлоатационните дружества в процеса на инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството – предоставяне на изходни данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, съгласуване на проекти, даване на становища или предписания и други, извън случаите, когато се предоставят безвъзмездно, се определят с тарифа от Комисията за енергийно и водно регулиране при условията на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Тарифата се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и на интернет страниците на експлоатационните дружества – в частта ù за съответното дружество.“
Translate »