BWA-BG

Новини относно Директива за питейните води, Рамковата водна директива и други

Рамкова директива на водите (РДВ)

РВД (2000/60/ЕС) е най-всеобхватният инструмент на европейската водна политика и основната й цел е от една страна да предпазва и от друга да помогне на европейските водни ресурси да достигнат добър статус. В момента тече проверка на целесъобразността на директивата, която ще я оцени, както и две други, пряко свързани директиви: 2006/118/ЕС за повърхностните води и 2008/105/ЕС за стандартите за качество.

Линк към сайта на Европейската комисия

Директива за наводненията

В момента тече проверка на целесъобразността на директивата, която ще оцени Директива за наводненията (2007/60/ЕС), която е катализаторът за въвеждането на метод за управление на риска от наводнения в целия ЕС.

Линк към сайта на Европейската комисия

Translate »