Skip to main content
Търсене

На 20 декември 2022 г. за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации към Министерски съвет, бе публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Този проект е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на най-новите научно обосновани принципи за управление на риска, съобразени с актуализираните насоки за качеството на питейната вода на Световната здравна организация, свързани с безопасността при водоснабдяването с питейна вода, които са регламентирани с Директива (ЕС) 2020/2184 относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена) (ОВ, L 435 от 2020г.).

През изминалите 3 години по време на обсъждането на Директивата в Европейските институции и след нейното приемане, Сдружение „Българска асоциация по водите-БАВ“ проведе редица експертни форуми за обсъждане на ефекта от изменението на Наредбата и предизвикателствата които предстоят пред ВиК сектора.

Ние от Сдружение „Българска асоциация по водите-БАВ“, верни на това, че искаме всички промени във водното законодателство да бъдат дискутирани от широк кръг заинтересовани, организираме ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 г.

КЪДЕ: ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ (НТС)

Кога: 16.01.2023 г.

АДРЕС: СОФИЯ, УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 108
13:00 – 13:30 Регистрация
13:30 – 16:00 Дискусия

Поканени са всички членове на Сдружение „Българска асоциация по водите-БАВ“ и представители на заинтересованите страни: Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Съюз на ВиК операторите в Република България (СВиКОРБ), Национално сдружение на общините в Република България (НСОВРБ), Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Всички желаещи да участват в публичната дискусия трябва да се регистрират във формата по-долу в срок до 17:00 ч. на 13.01.2023 г.

Име и фамилия (задължително)

Месторабота (задължително)

Email (задължително)

Translate »