Skip to main content
Търсене

От 24 до 26.11.2022 в хотел Свети Георги, гр. Банско, беше проведен младежки обучителен семинар на тема „Управление на природните води в България“. Събитието беше финансирано по програма на МОСВ “Политики за младежта в сферата на околната среда”, като основни организатори бяха Младежката секция на БАВ съвместно с Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район (БДЗБР). Официални гости бяха инж. Иван Иванов – председател на БАВ, г-н. Божидар Спасов – председател на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и г-жа Станислава Иванова – Директор на БДЗБР.

Тридневния семинар включваше презентации, дискусии с участниците и работа по групи, както и посещение на ПСОВ Благоевград, за което огромно съдействие оказаха колегите от ВиК Благоевград ЕООД.

Материали и програма на събитието може да бъдат разгледани по-долу:

ЛекторИнституцияПрезенцатия
1.Иван ИвановБАВИнституционална управленска рамка на сектор „Води“ в България
2.Радослав ТоневБАВСъстояние на природните води в България източници на информация, ПУРБ, ПУРН
3.Радослав ТоневБАВКакво ни казва водата. Качествени показатели на водите
4.Радослав ТоневБАВПредизвикателства и решения пред управлението на природните води
5.Радослав ТоневБАВДобър пример за устойчиво управление на води - GWP Toolbox.

Семинар „Управление на природните води в България“ се изпълнява от Българска асоциация по водите (БАВ) по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район (БД ЗБР)

Translate »