Skip to main content
Търсене

„Идеята на събитието е да се съберат хора от целия воден сектор, не само от отрасъл ВиК, но фокусът винаги пада върху последния, предвид факта, че най-активните членове на БАВ са именно ВиК операторите и фирмите – доставчици на услуги и оборудване, свързани с този жизненоважен сегмент от заобикалящия ни свят“.

Инж. Иван Иванов – председател на БАВ
проф. д-р инж. Ганчо Димитров, председател на НС на Български ВиК Холдинг
Светла Иванова, експерт в Министерство на околната среда и водите
Светла Иванова, експерт в Министерство на околната среда и водите

С тези думи председателят на БАВ – инж. Иван Иванов, откри традиционната годишна конференция БУЛАКВА, която през 2023 г. бе с тема „Инвестициите във водния сектор: Преходът между два програмни периода в контекста на зелената икономика“ и се проведе на 28-29 септември в Старосел. Инж. Иванов продължи с кратко обобщение на финансовата рамка като каза, че по данни от Национален инвестиционен план за водоснабдяване и канализация от 2021 г. оценените необходими за инвестиции средства в остарялата инфраструктура и в нови необходими съоръжения е 33 млрд. лв. като наблегна на факта, че в тази сума не се отчитат разходи, които ще бъдат нужни за постигане на съответствие с Директивата за пречистване на градски отпадъчни води, която предстои да бъде актуализирана в близко бъдеще. Като голяма част от решението на сложния казус с финансирането Министърът на регионалното развитие и благоустройството – Андрей Цеков, в скорошно изказване предложи да бъде направена сериозна дискусия между всички парламентарни сили и вземането на кардинални решения, включително и създаването на публично-частни инвестиции, за да се вземе решение и да се подсигури начин годишно да се заделя поне 1 милиард лева за ВиК канализацията и мрежа.

Специални гости на събитието, макар невъзможността на Министър Цеков да присъства, бяха доц. Галя Бърдарска – съветник на Министъра на МРРБ и проф. Ганчо Димитров – председател на надзорния съвет на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. Именно негова бе първата презентация в събитието, засягаща сериозен проблем, който се отразява на всички по веригата – от производители до потребители, а именно търговските загуби на вода. В допълнение на темата за загубите на вода инж. Иванов като модератор на панела обърна внимание и на физическите загуби на вода, като напомни, че в новата преработена Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека, чл. 4, ал. 3 гласи „В съответствие с Директива 2000/60/ЕО държавите членки гарантират, че оценката на мащаба на течовете на тяхна територия и на потенциала за подобрения на намаляването на течовете се извършва чрез използване на рейтинговия метод на индекса за течове в инфраструктурата (ИТИ) или друг подходящ метод. При тази оценка се вземат предвид съответните здравни, екологични, технически и икономически аспекти и обхваща най-малко водоснабдителните дружества, доставящи най-малко 10 000 м3 на ден или обслужващи най-малко 50 000 души. Резултатите от оценката се съобщават на Комисията до 12 януари 2026 г.“ В тази връзка инж. Иванов предложи Български ВиК Холдинг ЕАД да бъде водеща институция в изпълнението на изискванията на Директивата, като започне час по-скоро с уточняване с Европейските институции на методиката за определяне на физическите загуби. 

От страна на друга ресорна за водите институция – Министерство на околната среда и водите, представяне на изпълнението на ВиК проекти по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“ бе направено от друг ексклузивен участник в конференцията – г-жа Светла Иванова, експерт в главна дирекция „ОПОС“ в МОСВ. Тя поздрави всички присъстващи от името на министъра на околната среда и водите – Юлиян Попов, както и ръководителя на Управляващия орган на ОПОС – Галина Симеонова. Акцент в презентацията бяха обобщените резултати от обявени процедури във ВиК отрасъла по ОПОС 2014-2020 г., а именно, че по линия „Води“ на оперативната програма първоначално обявените процедури са били за 2,6 млрд. лв, договорените средства възлизат на 1,86 млрд. лв, а изплатените суми на 1,125 млрд. лв. Друга важна информация беше обявяване на проекти, предвидени за фазиране от ОПОС 2014-2020 за ВиК Бургас, ВиК Варна, ВиК Перник, ВиК Пловдив, ВиК Сливен и ВиК Стара Загора, с обща стойност възлизаща на общо 465 млн. лв.

Конференцията продължи с още няколко презентации, някои от които рекламни като тези на партньори и корпоративни членове на БАВ – Аквастарт, WILO и Хах Ланге. Повече за тяхната гама от продукти и технологични решения можете да видите в приложените презентации по-долу.

Представяне на инвестициите за последните 12 години, направени от Веолия в България направи зам.-изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД – Станислав Станев. Ключов момент в презентацията му бе кратък обзор на инвестиционната програма на дружеството за периода 2022-2026 г., а именно намерение да инвестира в рехабилитация и подмяна на канализационна и водопроводна мрежа, изграждане на нова канализация в съответствие с приоритетите на Столична община, рехабилитация на ПСПВ „Панчарево“, дигитализация на ВиК активите и др.

На събитието място за представяне намериха и два проекта, свързани с водните ресурси на България:

Борислав Тафраджийски, изпълнителен директор на Клуб „Икономика 2000“ показа обобщени резултати от обширно проучване сред българските ВиК дружества, бизнеса, населението като цяло, както и други заинтересовани страни относно удовлетвореността на изброените групи от предоставяните услуги във водния сектор, част от проект по програма LIFE. Във втората част на презентацията г-н Тафраджийски представи следващите стъпки в проекта, които включват изготвяне последователно на Национална Стратегия за управление и развитие на водния сектор и план на действие; Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България; Други подзаконови нормативни документи; Пилотни планове за действие в условия на изменение на климата; Ръководство за разработване на  за действие в условията на изменения на климата за ВиК оператори; Прилагане на демонстрационни проекти в двете ВиК дружества; Провеждане на обучения на ВиК оператори. По време на въпросите към лектора г-жа Бърдарска посочи, че е наложително страната ни да разполага с актуални стратегически документи и че изпълнението на проекта е от ключово значение за развитието на водния сектор.

В последната лекция от конференцията в унисон с целта на „Хъб за дигитална трансформация на комуналните услуги“ да се гарантира достъп до най-новите цифрови технологии и обучение чрез експертиза и знания в областта на цифровите иновации и комуналните услуги председателят на Сдружението – Димитър Иванов, заедно с координатора на Хъба – Даниела Мандова, представиха възможности за финансиране по Програма Дигитална Eвропа и ролята на дружеството в тази инициатива. В акцентите по предстоящата работа остават амбициозни задачи като разширяване на програмата за сътрудничество, създаване на симулационен модел на ВиК съоръжение по одобрен проект на територията на ПСОВ Пловдив, както и обследване на нивото на дигитализацията в сектор ВиК.

ЛекторИнституцияПрезенцатия
1Ганчо ДимитровБългарски ВиК ХолдингНамаляване на търговските загуби на вода
2Светла ИвановаМинистерство на околната среда и водитеИЗПЪЛНЕНИЕ на ВиК проекти поОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020"
3Пламен ЛиловWILOРешения от Wilo за водния сектор
4Станислав СтаневСофийска водаВеолия в България - 12 години непрекъснати подобрения с повече инвестиции
5Борислав ТафраджийскиКлуб Икономика 2000Водните стратегии на България за преход към климатично неутрално и устойчиво общество
6Георги ДжановскиХАХ ЛАНГЕHACH RTC
SYSTEM - Комплексни решения за оптимизиране на оперативните разходи при пречистване на отпадъчни води
7Петя Русинова и Михаил ТодоровАКВАСТАРТ / XYLEMДигитални решения за мониторинг във ВиК сектора
8Даниела Мандова и Димитър ИвановХъб за дигитална трансформация на комуналните услугиВъзможности за финансиране по Програма Дигитална E вропа и ролята на Сдружение „Хъб за Дигитална Трансформация на Комуналните Услуги“ в тази инициатива
Translate »