Skip to main content

На 22-23.06.2022 г. сдружение „Българска асоциация по водите-БАВ“, водено от основните си цели и средства, организира и проведе двудневно обучение по проект „Справяне със замърсяването с опасни вещества в басейна на река Дунав посредством измерване, управление, базирано на моделиране и изграждане на капацитет“ – Danube Hazard m3c, с представители на различни заинтересованите страни: ВиК оператори, Регионални инспекции по околна среда и водите, Басейнови дирекции и други експерти.

Проектът се осъществява по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 – Interreg Danube Transnational Programme (DTP). Съфинансирането е осигурено от Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ и Европейски инструмент за съседство. Участието на БАВ е съфинансирано от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът има за цел да постигне траен и ефективен транснационален контрол за намаляване на замърсяването на водата с опасни вещества. По-конкретна задача е обединяване усилията на всички държави от басейна на река Дунав, в търсене на ефективни начини за справяне със замърсяването, чрез подобряване на мониторинга, управлението и наличните модели за оценка на замърсяването, както и чрез изграждането на административен капацитет.

Събитието бе открито от инж. Иван Иванов – председател на БАВ и ръководител на проекта. Съгласно програма, предварително одобрена от водещия партньор по проекта – TU Wien, и партньор „Национална администрация – Румънски води“, отговорен за пакет 4. Изграждане на капацитет, на 22-ри юни тримата лектори – доц. д-р инж. Галина Димова, инж. Радослав Тонев и проф. д-р инж. Ирина Рибарова последователно изнесоха пет презентации, които запознаха аудиторията със свършеното до момента по проекта, както и подготовката към заключителните действия. Материалите в лекциите дадоха повече информация по:

  • Тема 1. Аспекти относно приоритетните вещества при мониторинга на качеството на водата и инвентаризацията на източниците и пътищата на замърсяване;
  • Тема 2. Мониторинг на опасните вещества;
  • Тема 3. Технически аспекти на вземане на проби и измерване на приоритетни вещества;
  • Тема 4. Принос на резултатите от мониторинга по проекта към инвентаризацията на замърсяването с опасни вещества;
  • Тема 5. Моделиране на опасни вещества.

Обучението продължи на 23.06.2022 г. сутринта с практическа демонстрация, водена от инж. Радослав Тонев. На една от трите точки за пробовземане, в непосредствена близост до мястото на провеждане на събитието, обучаващата се група видя инсталираното оборудване за автоматично измерване и трансфер на данни, както и примерно вземане на проба, както бе правено през изминалата година, съгласно изискванията на проекта. Демонстратор бе инж. Тонев от екипа на БАВ.

Translate »