BWA-BG
02 963 26 69 / 0885 508 305 bwa.sofia@gmail.com

Красимир Стоянов (KrasiStoyanov - 1920x600)

Другите за нас: инж. Красимир Стоянов, управител на HTI България, за „Знак за качество на БАВ“


Освен управител на „HTI България” вие сте и член на УС на Българската асоциация по водите. Какви са приоритетите на БАВ?

Приоритетът на БАВ е да направи така, че да превърне решаването на наболелите проблеми на водния сектор на България в приоритет за държавата. Аз виждам как това се случва благодарение на постоянните усилия на гилдията: конференции, дискусии с публичната власт, срещи на ръководството на асоциацията по места. Благодарение на средствата, отпуснати от ЕС за изграждане на ВиК инфраструктура, можем да отчетем динамика в сектора, невиждана от десетилетия. Вижда се как въпросите за качеството на инвестиционните проекти, качеството на строителните работи, качеството на влаганите материали се поставят все по-често и се търсят решения. В тази връзка БАВ стартира инициатива за въвеждане на Знак за качество, даващ възможност за последващи тестове и контрол на обекта на съответствието на влаганите материали със заложените от проектанта стандарти.

Камарата на строителите в България и БАВ организираха съвместно няколко успешни събития, участие в които взеха представители на бизнеса и на правителството. Каква е вашата оценка за тези форуми?

Оценката на едно събитие преминава през резултатите, които виждаме след него. Ние виждаме повишаване на компетентността и нивото на разбиране на засегнатата проблематика. Виждаме обособяване на бранша по начин, позволяващ отстояване на позиции и задаване на дневния ред в сектора. Сътрудничеството на двете организации е предопределено от общия интерес на членовете им – повече инвестиции в сектора, ясни и прозрачни процедури и правила, дългосрочна визия за развитие.

Откъс от интервю за в. „Строител”, взето от Мартин Славчев 

Translate »